ارتباطات راغبانه


اخبار روز


ارتباطات راغبانه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رهبری را در معنای عام، تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران به هر دلیل دانسته اند و گاهی رهبری و نفوذ در دیگران را، به جای یکدیگر به کار می برند. اصولا صاحبنظران برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، سه قابلیت اساسی را لازم میدانند:

-    تشخیص: توانایی شناختن وضعیتی که قصد نفوذ در آن را داریم.
-    انطباق: توانایی تطبیق رفتار خود و سایر عواملی که در کنترل ما هستند، با مقتضیات وضعیت مورد نظر.
-    ارتباطات راغبانه: توانایی ارسال پیام به گونه ای که افراد آن را به راحتی درک کرده و پذیرا باشند.ارتباطات راغبانه

یکی از راههای بهبود قابلیت برقراری ارتباطات موفقیت آمیز مدیران، شناخت و به کارگیری فراگرد برقراری ارتباطات راغبانه است.

فراگرد ارتباطات راغبانه


مدیران به طور معمول از طریق قدرت شخصی و قدرت پست و مقام در کارکنان خود نفوذ می کنند. مدیر می تواند با برقراری ارتباطات از روی تمایل، قدرت شخصی خود را افزایش دهد. نتیجه بخشی تلاش مدیر برای تحت تاثیر قرار دادن افراد در ارتباطات به روشی بستگی دارد که به آنان احساس آسودگی دهد. بنابراین توصیه می شود برای این منظور با آنان همگام شده و آنان را همراهی کند.
برای شناخت چگونگی برقراری ارتباط از روی تمایل دانستن چند مفهوم کلیدی ذیل اهمیت دارد:

-    تمایل
-    همگامی
-    رهبری
-    انطباق رفتاری

تمایل: صداقت مدیر در گفتار و کردار با دیگران به طوری که کارکنان با او آسوده بوده و به او اعتماد و اطمینان داشته باشند.
همگامی: برقراری ارتباطات از روی تمایل، از طریق توجه به آنچه انجام می دهند و میدانند یا فرض می کنند که درست است ( سازگار کردن بخشی از تجربیات مستمر آنان یا به تعبیر شریعت مقدس اسلام، همگامی مدارای با مردم است) .
رهبری: دیگران را همگام با خود کردن، به عبارت دیگر تلاش در تحت تاثیر قرار دادن دیگران در بررسی و انتخاب گزینه های رفتاری گوناگون.
انطباق رفتاری: داشتن انعطاف کافی در رفتار خود و همه ی منابع در اختیار خود، برای همگام شدن با شخص یا اشخاص یا محیطی که با آن در تعامل هستید.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.