انواع بازی ها محلی شهرستان منوجان


اخبار روز


انواع بازی ها محلی شهرستان منوجان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1-                                                                                       بازیهای رقابت گروهی            2- بازی های رقابت فردی

1-                                                                                        بازی های رقابت گروهی

رمازا 

   در این بازی که در زمینهای شنی ونرم انجام می شود ؛افراد به دو  گروه تقسیم می شوند . یک گروه به عنوان مهاجم ویک گروه به عنوان مدافع کار دفاع از یک نشانه که به آن آب (یو ) می گو یند برعهده می گیرند . هنگام شروع بازی نفرات با دست راست پای چپ از پشت یا بالعکس گرفته وبا سر وسینه ویک دست دیگر به حریف حمله می کنند . هر کس پای او به زمین برخورد بکند ؛خود به خود از دور بازی حذف می شود . گروهی که مهاج هستند سعی دارند یاران خود را بیشتر به نشانه آب برسانند وگروهی که محافظ هستند ؛سعی در دفاع از آن نشانه ودور کردن حریفان دارند . در پایان نفرات گروه مهاجم که به آب رسیده اند ؛با نفرات گروه محافظ که هنوز در دور بازی هستند سنجیده می شوند . هر گروه که نفرات آن بیشتر باشد برنده است ودور بعد می توانند مهاجم بازی شوند .

 

دارتوپا

وسیله بازی :توپی گرد وکوچک وچوبی که به وسیله آن توپ را به هوا پرتاب می کنند .

محیط بازی : زمینی به اندازه زمین فوتبال یک سر زمین به منزله شروع بازی وسر دیگر زمین به منزله پایان و نشانه آب مشخص می شود .

نحوه تقسیم زمین بازی : داور به طور جداگانه برای هر گروه چندین توپ به هوا پرتاب می کند . هر گروه که توپ بیشتری از هوا بگیرد خط شروع بازی را دراختیار می گیرد . نوع دیگر نحوه تقسیم زمین این است که داور از گروهها می پرسد چه کسی زمین وچه کسی الله (سرخط) را می خواهد . پس از اینکه معلوم شد هر گروه چه می خواهند داور با توپ ضربه ای به توپ می زند ؛سپس فاصله محلی که توپ را پرتاب کرده تا انتها به صورت الله زمین با چوب می شمارد . آخرین شمارش مخصوص کسی است که آن چیز را قید کرده است .

نحوه بازی : گروهی که سر خط هستند در ابتدا هر کدام دو ضربه به توپ می زنند . اگر گروه مدافع که در میدان بازی هستند توپ را در هوا بگیرندبه سر خط بر می گردند ؛اگر نگرفتند ؛بازی ادامه پیدا می کند ؛زمانی که یکی از بازیکنان سر خط توپ را به هوا می زند ؛بقیه یاران او باید خود را به نقطه آب که قبلاًمشخص شده برسانند وبرگردند و یا بمانند . اگر در مسیر رفتن یا برگشتن از آب حریفان با توپ اورا بزنند آن نفر از دور بازی حذف می شود ؛در صورتی که خود را به سر خط برساند صاحب دوامتیاز دیگر برای ضربه زدن به توپ  می شود . اگر بازی کنان سر خط ضربه های خود را بزنند ونتوانند خود را به آب برسانند وبرگردند ؛کل گروه بازنده می شوند و گروهی که در میدان بازی حفاظت آب را بر عهده داشتند دوباره از سر خط بازی را شروع می کنند ؛بازی همچنان ادامه پیدا می کند .

یکی از قوانین بازی این است ک اگر بازیکنی سر نقطه آب باشد در صورتی که حریفان ضربات خود رابزنند و او نتواند بر گردد داور چندین بار توپ را در کنار او به هوا می اندازد تا او با فرار کردن خود را به سر خط برساند ؛اگر در حین فرار او را زدند کل گروه بازنده می شوند وگروه دیگر به سر خط می آیند وبازی همچنان به صورت دورانی ادامه پیدا می کند . اگر اورا نزدند می تواند با زدن ضربات جدید یاران خود را به آب برساند وبرگرداند . از دیگر قوانین بازی این است که اگر یکی از یاران ضربه هوایی بلندی به توپ بزند کسانی که هنوز ضربات اولی خود را نزده اند می توانند دو بار به سر نقطه آب بروند وبرگردند وپس از برگشت نیز می توانند دوضربه اضافه به ضربه ها اولی بزنند که به این ضربه ها «دار» می گویند .

2- بازی هایی که رقابت آنها فردی است

بازی هایی که رقابت آنها فردی است عبارتند از : مَجولا؛  پَت پَ توکا؛ چوس ؛ هشتا ؛هفت سنگا ؛یه غل دو غل ؛شش خونکا وغیره ..که به اختصار چندتا از آنها را توضیح می دهیم .

 

پَت پَ توکا :            نوع بازی : گروهی                    رقابت : فردی

                                         تعداد بازی کنان : نامحدود

میدان بازی : محیط اطراف یک نشانه که به آب معروف است .

شیوه انتخاب نگهبان آب : سر گروه بازی با یک سلسله اسم هایی بازی کنان را می خواند . آخرین اسم نام هر کس شد او باید نگهبان آب باشد .

نحوه بازی : بدین ترتیب یکی نگهبان نقطه آب می شود و بقیه بازیکنان می خواهند به طور مخفیانه وسریع خود را به آب برسانند . نگهبان قبل از این که بازیکنان به آب برسند باید آنها را با دست لمس کند یا با شیئی ضربه ای به آنها بزند . به این ترتیب آن بازیکن حذف می شود .

نحوه بازی در شب : در شب لازم است نگهبان فقط بازیکنان را ببیند و افرادی را که می بیند به کمک او بیایند وزودتر دیگر بازیکنان راپیدا کنند .

چُوس

این بازی همان کشتی سنتی است . دو نفر هم وزن کمر همدیگر را می گیرند ؛تا حریف خود را به زمین بزنند اگر کسی پای خود را پشت پای کسی بدهد ؛خطاست وبه آن«پاپِلِنگ » می گویند .

 

 

چار خونَکا

چار خونکا یک بازی دو نفره است برای دختران وپسران  این بازی هیچ وسیله ای نیاز ندارد . وبا کشیدن یک مربع روی زمین وبه صورت نشسته انجام می شود . ابتدا یک مربع کوچک با اضلاع مساوی تقریباً 20الی 30سانتی متری روی زمین رسم می کنند آنگاه با یک خط افقی ویک خط عمودی مربع را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم ؛اکنون اگر به مربع نگاه کنیم نه زاویه یا بهتر بگوئیم نه نقطه اتصال دارد دو بازیکن بعد از رسم مربع سه عدد سنگ یا هر شیئ دیگری که بتوان به عنوان نشانه از آن استفاده کرد پیدا می کنند البته نباید شیئی که انتخاب میکنند شبه هم باشد ابتدا سنگها را روی نقطه ها روی مربع به نوبت می گذارند یک سنگ بازیکن اولی می گذارد وسنگ بعد را بازیکن دوم تا هر سه سنگ تمام شود وشش زاویه پر شود سه زاویه خالی می ماند که برای حرکت کردن است . زمانی که بازیکن سنگها را می گذاردباید کاملاًحواسش جمع باشد که سنگهای طرف مقابل نزدیک هم نباشند . یک بازیکن زمانی برنده است که سنگهایش هر سه در یک ردیف قرار بگیرند .


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.