انگیزاننده های کار


اخبار روز


انگیزاننده های کار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همواره در دل بیم از نرسیدن به هدفها یا انتظارات وجود دارد، بنابراین " انگیزه کار یک ضرورت احساسی هدایت شده به وسیله ارزشها و فرصت های انسانی است "

برخی از صاحبنظران قوی ترین انگیزاننده های همکانی را برای کار در سه مقوله ابراز وجود ، بیم و امید می دانند. مطالعات عصب شناسی نشان می دهد که امید برای حیات بسیار ضروری است. هنگامی که افراد امید خود را نسبت به آینده از دست می دهند مغز متوقف می شود. بدون امید نمی توان مسائل را حل کرد. بیکاری زمینه ساز پژمردگی، افسردگی و در نهایت نا امیدی است.


کار


با توجه به اهمیت اخلاق کار، مدیریت نیازمند بارورکردن کار است و این کار را به روشهای گوناگون می تواند انجام دهد، نخت آنکه فضای سازمان را برای کار مولد، مناسب . فراهم سازد. کارکنان دست کم مایلند با احترام و بزرگی با آنان رفتار شود. " هیچ چیز برای اخلاق کاری کارکنا مضرتر از این باورنیست که سازمان اهمیتی برای سلامت کارکنانش قائل نیست".

شناخت نقاط قوت افراد و ابراز علاقه به آنان از طریق دادن پاداش حالتی را در کارکنان به وجود می آورد که همچون قهرمانان در خود احساس قهرمانی کرده و همانند آنان عمل کنند. از سوی دیگر باید محیطی را فراهم کرد که افراد به یکدیگر احترام گذارند و متواضعانه برخورد نمایند، برای مثال باید از اظهارنظرهای مخرب درباره ی دیگران جلوگیری کرد.

دوم اینکه مدیر باید تلاش کند تا عملکرد خوب کارکنان را منصفانه و با استفاده از انواع برنامه های انگیزشی پاداش دهد، و سوم اینکه برانگیزاننده ها و عوامل ارضا کنده را در سازمان بشناسد. نظریه دوم ساحتی انگیزشی- بهداشت روانی ، تعامل میان عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت روانی را تشریح می کند. سرانجام ساختارهای سازمانی باید بازنگری شوند. این تجدید نظر کمک می کند تا معین شود که خط مشی ها و عملکردهای سازمانی مانع اخلاق کاری هستند یا خیر، زیرا اقتصاد همه کشورها و نیروی کار در آنها دستخوش تحولات ژرفی است که در شکل مدیریت تغییر مهمی ایجاد خواهد کرد و اقتصاد جدیدی را به وجود خواهد آورد. یکی از کارشناسان مدیریت بر این باور است که فن آوری، تحولات سازمانی عمده ای در دهه آینده به دنبال خواهد داشت.

امروزه سازمان ها بیش از پیش افراد پاره وقت استخدام می کنند، جمع تعداد افرادی که به صورت پاره وقت کار می کنند در دهه 1980 در برخی از کشورها 21 درصد افزایش یافته است. برای مثال حدود 17 درصد ار کل کارکنان در سال 1990 در آمریکا به کار پاره وقت مشغول بودند زیرا افراد مانند گذشته انتظار ندارند که در یک سازمان در تمام مسیر ترقی حرفه ای بمانند.


محصولات


ارسال نظر





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.