بایست دنیا…


اخبار روز


بایست دنیا…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

می خواستم زندگی کنم ،

راهم را بستند 

ستایش کردم ،

گفتند خرافات است

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است

دنیا را نگه دارید ،

می خواهم پیاده شوم !

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.