بررسی پیامدهای اجتماعی بحران خشکسالی در حوزه آبخیز راونگ میناب


اخبار روز


بررسی پیامدهای اجتماعی بحران خشکسالی در حوزه آبخیز راونگ میناب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بررسی پیامدهای اجتماعی بحران خشکسالی در حوزه آبخیز راونگ میناب


دانشجو        


استاد راهنما  
چکیده:

خشکسالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیر باز در پهنه وسیع کشور های مختلف بخصوص در کشور های مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد. استان هرمزگان که منطبق بر بخش جنوبی ایران می باشد از جمله مناطقی در کشور است که پدیده خشکسالی به دفعات در آن اتفاق می افتد. در منطقه مورد مطالعه نیز پدیده خشکسالی همگام با روند خشکسالی های استان بوده و بخاطر موقعیت خاصی که در زمینه های مختلف اعم از کشاورزی و دام دارا می باشد، خشکسالی مشکلات و معضلات بزرگی ایجاد نموده است در این پژوهش پیامدهای اجتماعی بحران خشکسالی حوزه آبخیز راونگ میناب مورد مطالعه قرار گرفت. جهت انجام مطالعه از روش کتابخانه ای- اسنادی و مطالعات میدانی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. پس از جمع آوری داده های مورد نیاز، به روش آمار توصیفی واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتیجه حاصل شده از این تحقیق بیان می نماید که خشکسالی بر روند مهاجرت در منطقه راونگ تاثیر گذار بوده است و جهت مقابله با پدیده خشکسالی در منطقه راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است. کلمات کلیدی:پیامد های اجتماعی – خشکسالی – حوزه آبخیز راونگ میناب - مهاجرت


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.