بنده و خدا


اخبار روز


بنده و خدا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

می گویند وقتی بندگان به درگاه خدا می روند و نماز می خوانند و یا با خدا حرف می زنند طوری رفتار می کنند انگار  هزاران خدا دارند. ولی وقتی خدا طوری رفتار می کند انگار فقط همین یک بنده را دارد

منم که روح خدایی دارم. وقتی یک زیبارو را می بینم اون با من طوری رفتار میکند انگار سعید وجود دارد. ولی من طوری باهاش رفتار می کنم که انگار فقط همین یک زیبا رو وجود دارد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.