بیژن آباد


اخبار روز


بیژن آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


بیژن آباد از روستاهای قدیمی رودبارزمین است و نام این روستا به همراه نام روستاهای زگردی (زیارت میرمقداد) و شاه آباد(نهضت آباد) در سفرنامه ژنرال سایکس آمده و از این چند منطقه به عنوان روستاهای آن دوران یاد می کند ...

بیژن آباد نیز مانند اغلب نقاط رودبار تحت تسلط خوانین حکومتی بوده و مردمانش برای خانها بی مزد و مواجب کار می کردند که به یومن پیروزی شکوهمند انقلاب از قید هر بندگی جز خدای بزرگ رها شدند و برای خود ملک واملاکی را صاحب شدند و هم اکنون کشاورزی عمده شغل آنان می باشد..

رستمی ، زبردست ، آهوزرین و... از طوایف ساکن در بیژن آباد و حومه آن می باشند


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.