بیژن آباد


اخبار روز


بیژن آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


بیزن آباد (رودبارزمین) یکی دیگر از محلهای کشاورزی خوانین مهیمی بوده و از طریق قنات وبعدها از طریق ایجاد آبراهی از هلیل رود به کشت و زرع می پرداختند ..

عمده ساکنان این خطه را کارگران خوانین تشکیل می دادند که پس از انقلاب از کار برای خانها معاف شده و خود صاحب بخشی از زمینها شده و برای همیشه در آنجا و زمینهای اطراف ساکن شده و چندین روستا را نیز تشکیل دادند و به مرور زمان طوایف دیگری نیز در این منطقه سکونت  نمودند که می توان به محمودی، میر، مکثایی یا چتری و  .... اشاره نمود ... که البته این طوایف در سید آباد ،عباس آباد و... پراکنده هستند که در عباس آباد محمودی یا لورَگ بیشتر از دیگران می باشند..

ساکنان حوزه بیژن آباد.... اگر طایفه ای ذکر نشده دوستان مستند ارائه بدهند تا اضافه شود

رستمی ،آهوزرین،زبردست ، محمودی،چتری،میر،رئیسی،نارویی،


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.