توان فردی و اثر بخشی گروهی


اخبار روز


توان فردی و اثر بخشی گروهی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اگر شما مدیر یک بخش باشید که تصمیم مهمی در مورد نیروی انسانی که به استخدام سازمان در آمده اند در شرایط ذیل بگیرید چگونه دوازده کارمند توانمند خود را میان تیم های کار توزیع خواهید کرد؟

هشت تیم سه نفره از میان 24 کارمند خود باید تشکیل دهید. سوابق کاری کارمندان و نمره آزمون توان آنان نشان می دهد دوازده نفر از کارمندان توانمند و دوازده نفر دیگر کم توان هستند.


کار گروهی


ایا باید بهترین استعدادهای خود را توزیع کنید تا مطمئن شوید که در هر تیم کارکنان تونمند و کم توان با هم باشند؟ یا می خواهید چند فرد توانمند را در یک گروه و چند فرد کم توان را در گروه دیگر قرار دهید؟ یا میخواهید میان این دو نهایت حد متوسطی را انتخاب کنید؟ تصمیم شما چیست ؟ چرا؟

یک تحقیق میدانی پاسخ آموزنده و جالبی را فراهم آورده است . در این تحقیق تکیب های سه نفره متفاوتی را از میان 208 نفر خدمه تانک مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.  تمام حالت هایتلفیقی ممکن از افراد توانمند و کم توان ( زیاد ، زیاد، زیاد ؛ زیاد ، زیاد، کم ؛ زیاد، کم ، کم ؛ کم، کم، کم ) بررسی شد. توان افراد با ترکیبی از عوامل مانند ضریب هوشی به طور کلی میزان تحصیلات رسمی، تسلط بر زبان و نمره مصاحبه سنجیده شد. تانکهایی عملیات موفق داشتند که سه خدمه ی آنها با اتکا بسیار هماهنگ به یکدیگر عمل می کردند. میزان اثربخشی هر گروه را فرماندهان عملیاتی در مانورهای گوناگون امتیاز می دادند.
همانگونه که انتظار می رفت، گروهی که همه ی افراد آن توانمند بودند بهترین عملکرد و گروهی که همه ی اعضای آن کم توان بودند ضعیف ترین عملکرد را داشت، ولی پژوهشگران اثر تعاملی مهمی را کشف کردند:

توان هر عضو بر اثر بخش عملکرد بر حسب سطح توان دو عضو دیگر تاثیر متفاوتی را می گذاشت. یک خدمه توانمند راندمان بیشتری را در ترکیب با دو خدمه توانمند دیگر ارائه می داد تا در ترکیب با دو خدمه کم توان. گروه مرکب از سه خدمه توانمند راندمان بسیار زیادتری در مقایسه با سایر ترکیب ها ارائه می کرد. اثر تعاملی در جهت منفی نیز عمل می کرد، زیرا راندمان گروه مرکب از سه خدمه کم توان بسیار کمتر از حد انتظار بود.

پژوهشگران راه حل زیر را توصیه می کنند:

" نتایج تجربی نشان می دهد که مولد ترین راه حل این است که شش نفر از افراد توانمند با دوازده نفر افراد کم توان شش تیم با ترکیب " توانمند، کم توان، نا توان " تشکیل دهند و شش نفر دیگر دو تیم با ترکیب " توانمند، توانمند، توانمند" را ایجاد کنند. این دسته بندی از بهره وری به نسبت بسیار کم ترکیب " کم توان، کم توان، کم توان" دوری می کند، در حالی که برخی از افراد توانمند را برای تیم های کاملا توانمند حفظ کرده است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می دهد از استعداد های متمرکز شده در یک گروه به طور اثربخش تری میتوان استفاده کرد تا زمانی که استعدادها پخش شوند ."


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.