توپوگرافی وژئومور فولوژی منطقه کهنوج ،منوجان وقلعه گنج


اخبار روز


توپوگرافی وژئومور فولوژی منطقه کهنوج ،منوجان وقلعه گنج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


شهرستان منوجان در آخرین منطقه محدوده ناهمواریهای معروف رشته مرکزی ایران قرار گرفته است . محدوده منوجان با وسعت2875کیلومتر مربع شامل 1427کیلومتر مربع دشت «51درصد»ومابقی ارتفاعات وکوهستان بوده است . دشت منوجان در قالب دشتی نسبتاً وسیع ومسطح به وسیله رشته کوههای مختلفی محصور گردیده است . اراضی دشت در دامنه ها به اراضی سنگ ریزه دار تا درشت ودر گود ترین قسمت های دشت به صورت اراضی سنگین وشور می باشد . واراضی پوشیده از شن های روان وریگ زار در قسمت های شرقی دیده می شود . ارتفاعات شمالی وشرقی منوجان این دشت را از محدوده دشت رودبار قلعه گنج جدا کرده است در محدوده دشتی منوجان به سمت کهنوج به اراضی عاری از پوشش گیاهی اغلب با قشر خاکی شنی وسبک تا سنگلاخی برخورد می کنیم . در محدوده دشت کهنوج بارگاه وقبل از منوجان در بعضی موارد به اراضی دارای شرایط مناسب برخورد می شود که فرسایش آبی با وجود ناچیز بودن میزان نزولات جوی بسیار شدید است ،وبالاخره دشت مسطح وهموار منوجان پیش روی می آید . حداکثر ارتفاع دشت منوجان 500وحداقل 300متر است . از طرفی اراضی کوهستانی منطقه با لایه ای از پلکان های آبرفتی پوشیده اند که از انواع قلوه سنگ ،ریگ،شن وماسه وتخته سنگ می باشند. مجموعه بجگان عمده مجموعه شکل دهنده منطقه را شامل می گردد . این مجموعه توسط گسلی معکوس شکل گرفته استونسبت به گسل جیرفت که امتداد جنوبی داشته از مجموعه «در انار »جدا می گردد.

کوههای مهم منطقه عبارتند از :

1 کوه زرد از رشته کوه مرکزی ایران با ارتفاع 525متر در 2کیلومتری غرب شهر منوجان

2 کوه مولانیاز رشته کوه مرکزی ایران با ارتفاع 725متر ودر 6کیلومتری شمال غرب شهر منوجان

3 کوه گلک از رشته کوه مرکزی ایران با ارتفاع 640متر ودر 6کیلومتری جنوب شرقی شهر منوجان

4 کوه آب تلخو از رشته کوه مرکزی ایران با ارتفاع 830متر ودر 60کیلومتری جنوب غربی کهنوج

 

خاک شناسی

بر اساس نقشه رز یابی خاکها وقابلیت اراضی استان کرمان ،محدوده شهرستان منوجان دارای انواع ارتفاعات دارای کوه های نسبتاًکوتاه وبریده بریده متشکل از مارن گچی ودر بعضی از قسمت ها دارای سنگ های گچی بوده اند .

تکتونیک ولرزه خیزی

به استناد نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه استان کرمان ،این منطقه در پهنه ای با خطر متوسط واقع شده است . بر این اساس به استناد داده های نگاشته شده در محدوده وپیرامون آن تعدادی گسل اصلی ولرزا دیده می شود .

گسل کهنوج با راستای شمالی جنوبی وبه طول 75 کیلومتر در شمال شرقی وجنوب کهنوج واقع شده است .  این گسل رسوبات آبرفتی کواترنر ناحیه را بریده ودشت کهنوج را به صورت راست بریده وجابجا کرده است ودر نتیجه از جمله گسل های جنبان ولرزا می باشد ،ولی تاکنون داده های لرزه خیزی مستقیمی از آن در دست نمی باشد . گسل سلیمانی با راستای شمالی وجنوبی وبه طول 30کیلومتر در غرب گسل کهنوج قرار گرفته است وداده های زمین ساختی قابل اعتمادی از این گسل در دست نیست .

آب وهوا

آب وهوای منوجان گرم ونیمه مرطوب که در تابستان تا 52درجه سانتی گراد می رسد اما شبها نسیم خنک دارد . میزان بارندگی آن کم است.

بادها

باد لوار : باد گرم وسوزانی که در تابستان از سمت شمال ومغرب می وزد .

شوباد : نسیم خنکی که در شب می وزد .

باد استون : بادی که  همراه با طوفان شدید ؛گرد وخاک ؛باران پراکنده و رعد وبرق باشد.

 محصولات کشاورزی منوجان

سطح زیر کشت محصولات زراعی این هشرستان در سال 1382برابر با 10/2از اراضی زراعی استان راشامل می شود.

شرایط اقلیمی ووضعیت خاک وآب این شهرستان به گونه ای است که امکان کشت جالیز در غیر فصل وجود دارد ومحصول نو برانه با قیمت مناسب به فروش می رسد . از این محصولات زراعی سبزی جات وصیفی جات وغلات به ویژه گوجه فرنگی ،پیاز،وسیب زمینی اقتصادی ترین محصولات می باشند .

از عمده ترین محصولات باغی این شهرستان مرکبات وخرما می باشد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.