جغرافیای رشته کوهها ورودخانه ها تایکان و رمشک


اخبار روز


جغرافیای رشته کوهها ورودخانه ها تایکان و رمشک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جغرافیارشته کوههاورودخانه ها

ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ:
ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻏﺮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻧﺮﺍﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎﯼ ﺳﺮﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪﻩ

 ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﺩﺷﺖ ﻭﺭﺷﺘﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﻃﻮﯾﻞ ﺭﺍﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ:۱.ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎﯼ ﺑﻬﺎﺭﮒ ﺩﺭﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ۲.ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎﯼ

 ﻫﯿﺮﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭﺳﻤﺖ ﻏﺮﺏ۳.ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎﯼ ﮔﺮﯾﭽﺮﺑﺎﻥ

 ﻭﺧﺮﻭﺱ ﺍﻭﻧﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ

 ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.


ﺭﻭﺩﻫﺎ:ﺩﻭﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻭﻃﻮﯾﻞ

 ﺍﯾﻦ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺳﻬﺮﺍﻥ (ﻏﺮﺏ)ﻭﺑﻬﺎﺭﮒ(ﺷﺮﻕ)ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪﮐﻪ 

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﺷﻬﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

 ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺻﺎﻑ ﻭﺯﻻ‌ﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

.ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ 

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ 

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ؛وهرساله

 درتعطیلات مخصوصا

 ایام نوروزمیهمان های زیادی 

ازشهرستانها واستانهای دیگر

 برای تفریح می آیندبه

 دهستان رمشک ودرمکانهای گوناگونی 

مستقرمیشوندوشب رادرخوابگاه شبانه روزی به سرمیبرند.

دهیاری تایکان شورای اسلامی تایکان
http://www.taykan.loxblog.com/

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.