خواست خدا


اخبار روز


خواست خدا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ومرد ( یا زن ) آهی کشید و گفت : کاریش نمیشه کرد. خواست خدا و قسمت این بوده..... .

و خدا به فرشته نگهبان مرد ( یا زن ) اشاره کرد : اینم یادداشت کن آمد اینجا بهش بگیم خواست من نبود


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.