دلبر رمیده


اخبار روز


دلبر رمیده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

از مجموع شعر نقاش خیال

 

نیمه شب از چشمه مهتاب سیمین گشت صحرا

مرغ شب كرد از نواى خویش شورى در دل ما

بر مشام آید ز راهى دور عطر نسترنها

اندرین دنیاى پهناور دلم كى آرمیده

یار من از من رمیده

اى عجب، او رفت و من در این دل شب بى قرارم

یكه و تنها و سرگردان به یادش اشكبارم

جاى آغوشش بود حرمان و حسرت در كنارم

كِى چو من از جمله لذّت‏هاى عالم پا كشیده

یار من از من رمیده

من فناگشتم فناى این دل زود آشنایم

آشناى او شدم از اوّل و اینهم سزایم

شادى از من شد گریزان فقر و نكبت از قفایم

از زمان كودكى این قلب من شادى ندیده

یار من از من رمیده

اندرین دشت  وسیع زندگى كو غمگسارى

كو كسى كم از دل مأیوس بزداید غبارى

نى مرا شمع و چراغى هست اندر شام تارى

نیست همرازى كنار من به غیر از آب دیده

یار من از من رمیده

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.