رهیافت صفات مشخصه یا انسان بزرگ


اخبار روز


رهیافت صفات مشخصه یا انسان بزرگ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تا دهه ی 1940، کاوش برای کشف رموز رهبری بر شناسایی صفات مشخصه ای که رهبران را از پیروان یا رهبران اثربخش را از رهبران ناموثر جدا سازد، متمرکز بود. اما ترکیبی از ویژگی هایی که انتظار می رفت رهبر را از پیرو و رهبر قوی را از ضعیف جدا کند هرگز به طور عملی تحقق نیافت.


مدیریت


به هر حال علاقه به ویژگی های شخصی رهبران دوباره زنده شده است. پژوهش های اخیر نشان می دهد که پیروان ویژگی های برجسته ای را به رهبران نسبت می دهند و این شناخت از نظر خودشان مهم است. نظریه شناختی/ اجتماعی بیان می دارد که افراد صفات مشخصه مطلوب خود را برای متمایز ساختن رهبران از دیگران به کار می برند.

پژوهش های امروز با مراجعه به اطلاعات مربوط به مطالعات سنتی صفات مشخصه شش ویژگی ( هوش، تطبیق، حساسیت، مردیگری، برون گرایی و سلطه) را بر شناخت افراد نسبت به رهبران موثر می داند. صفات مشخصه به پیروان در سازماندهی شناختشان نسبت به رهبران که به نوبه ی خود بر رفتار نیز اثر خواهد گذاشت کمک می کند.

پژوهشها حکایت از آن دارد که پیروان بیشتر در جست و جوی اعتبار رهبران هستند . اعتبار به صداقت، شایستگی ، آینده نگری و الهام بخشی رهبر بستگی دارد. جریان دیگری از پژوهش ها شش صفت مشخصه ای را که رهبران را از دیگران متمایز می سازد: نیاز به کسب موفقیت، انگیزه رهبری، صداقت و وحدت شخصیت، اعتماد به نفس، توان شناختی( انعطاف) و دانش کسب و کار می دانند.

به هر حال چند ویژگی های شخصی مهم هستند، ولی صرفا پیش شرطی برای رهبری به شمار می آیند. الگوهای رفتاری رهبر و سبک شناختی او نیز حائز اهمیت است و به طور گسترده مطالعه شده است:

ویژگی نیاز: میل به توفیق طلبی ، جاه طلبی ، انرژی زیاد، ابتکار و پیگیر
ویژگی صداقت و وحد شخصیت: قابل اعتماد ، باز ، قابل اتکا
ویژگی انگیزش رهبری: میل به نفوذ در دیگران برای دستیابی به هدفهای مشترک
ویژگی اعتماد به نفس: اعتماد به توانایی های خود
ویژگی توان شناختی: هوش،توان تلفی و تفسیر حجم زیادی از اطلاعات
ویژگی دانش کار: شناخت صنعت و موضوع های فنی مربوط
ویژگی  خلاقیت: داشتن فکرهای بدیع و نوظهور
ویژگی انعطاف : توان انطباق با نیازهای کارکنان و شرایطی وضعیتی


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.