روستای تایکان رابشناسید


اخبار روز


روستای تایکان رابشناسید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


»بسم الله الرحمن الرحیم«

میخوام ی کم اطلاعات درباره ی روستای تایکان دراختیارتون بگذارم پس باماهمراه باشید.
روستای تایکان دراستان کرمان شهرستان قلعه گنج بخش چاه دادخدا
ودهستان تاریخی رمشک قراردارد،
روستا بادهستان رمشک چهارکیلومترفاصله دارد.
 
تعدادخانوارهای روستا:شامل چهل ودو (42)خانوارمیباشدو
جمعیت روستا صد وهفتاد(170)نفرهست
که بیشترشوجوانان ونوجوانان روتشکیل میدهندکه80%عزیزان اهل سنت و20%روبرادران عزیزشیعه تشکیل میدند.
 
محصلین روستا: به لطف الله تعالی اکثرا بچه های روستاازابتدایی تادانشگاه درحال تحصیل هستند
که دونفربارتبه های ده هزار و دوازده هزاردانشگاه فرهنگیان خواجه نصیرکرمان قبول شدند
ودرحال حاضرهرودونفردرحال تحصیل هستند،
وچهارنفردیگرپشت کنکوری هستندکه امسال میخواهندکنکورامتحان بدند.
وپنج نفررمشک درمدرسه دبیرستان آیت الله حکیم درحال تحصیل هستندکه
دونفرآنهاسوم متوسطه ودونفردوم متوسطه ویک نفرهم اول متوسطه هستند.
درضمن یک نفرهم راهنمایی که درمدرسه شهیدمطهری رمشک درحال تحصیل
هست؛وبیست ودونفرهم درخودروستامدرسه ابتدایی روتشکیل میدهندکه
هم پسران وهم دختران هستندالبته دختران فقط تاپایه پنجم ادامه میدهندکه
جای تاسف هست بخاطرمشکلات فراوانی که دارندوداشته
اندازدرس مایوس یابهتره بگم محروم شده اند
چندموردازمشکلات روعرض میکنم خدمتتون:
1:فاصله نسبتا دور برای رفت وآمدبه مدرسه با پای پیاده
2:نداشتن سرویس رفت وآمداگه سرویس داشت
مشکل راه دوربودنشون نبود
3:نداشتن امکانات
4:خوب نبودن وضع مالی که نمیتوانستندبرای
خودکتاب ولباس وکیف وکفش تهیه کنند و . . .
البته پسران هم این مشکلات روداشتندودارندولی
پسران بارنج وزحمت درتابستان ها برای تهیه مخارج
خودو پول (کارگری)  
به شهرهاواستان های دیگرمی رفتند وبگی نگی پول
مخارج خودوخانواده روتامین میکردندتادیگه که
مهرماه می رسیدبرمیگشتن به خونه هاشون تاوسایل
 
موردنیازخودراتهیه کنندبرای رفتن به مدرسه وتعدادی
 
هم ازدرس مایوس شده اندبخاطرمشکلات درحال
حاضر برای کار تهیه مخارجشون به شهرها واستان های
دیگررفته اند.
مکان های گردشگری روستاعبارتند:
1:کمک(komek):رودخانه آب جاری باجنگلی از درختان خرما؛گیش،داز،و گز
 
2:زمین علیدات. درخت خرما وداز
 
3:چیل تاسور،درختان خرما وکهور ؛گز؛داز
4:گوست گواش:انبوهی ازدرختان گز,ودازکه دراین منطقه ازبرگهای دازاسفتاده مفیدمیشود,برای ساختن کپربیشترین چیزی که استفاده میشودبرگهای دازهست وحتی برای درختان خرماازبرگ داز استفاده زیادی میشود.
5:تن کولکو(tankolako):بیشتردرختان گز,داز,کهور
 
واین روستای متاسفانه دارای مشکلات زیادی میباشد
1:جاده 
2:آب آشامیدنی
3:قنات که نیازبه لایروبی دارد
4:مدرسه روستا
5:و …

http://www.taykan.loxblog.com/cat/7/0/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%20%d8%aa%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%20%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af..htm

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.