روش های بهبود ارتباطات ( تنش زدایی در مدیریت)


اخبار روز


روش های بهبود ارتباطات ( تنش زدایی در مدیریت)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بیشتر سو تفاهم هایی که بین مدیر و کارکنان پیش می آید، از عدم شناخت شخصیت مدیر و درک نشدن پیام های مدیر به عنوان یک فرستنده، ناشی می شود. شخصیت هر فرد عبارت از تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتا پایدار وی است. مدیران تنها بر بعضی از فتارها و نگرش های خود آگاهی دارند، حوزه ای که برایشان شناخته شده است، شامل آگاهی از نحوه ی برخوردشان با افراد و تاثیری که بر آنان خواهند داشت می شود. در عین حال قسمتی از شخصیت مدیر برای خودش ناشناخته است، بدین معنی که در بعضی از موارد، مدیران از نحوه ی برخوردشان با دیگران آگاهی ندارند، این عدم آگاهی ممکن است به این دلیل باشد که کارکنان به آنان بازخور نمی دهند، یا مدیران برای دریافت بازخورهای لفظی و غیر لفظی که واقعا در محیط هست، هوشیاری کافی ندارند.


مدیریت

شخصیت مدیر از رفتارها  و نگرشهای وی که برای دیگران شناخته شده است و همچنین حوزه ای که برای دیگران ناشناخته است، تشکیل می شود. بنابراین برحسب آنچه برای خود مدیر با دیگران شناخته و ناشناخته است، می توانیم شخصیت مدیر را به چهار ناحیه تقسیم کنیم.

در محیط سازمانی که به استخدام آن در می آیید ، بخشی از رفتارها و نگرشهای مدیر که برای خودش و همچنین دیگران شناخته شده است، ناحیه ی عمومی، یعنی ناحیه ی شناخته شده برای همه ( اعم از مدیر و دیگران، یعنی مافوقها، کارکنان و همکاران) نامیده می شود.

حوزه ای را که برای خود مدیر ناشناخته، ولی برای دیگران شناخته شده است، ناحیه ی کور می گویند. عدم شناخت، بدیل دلیل است که کارکنان مایل به دادن بازخور نبوده، یا مدیر توان دریافت بازخورهای لفظی و غیر لفظی را نداشته ، یا بدانها اهمیت نداده است.

حوزه ای را که برای خود مدیر شناخته شده، ولی برای دیگران ناشناخته است، ناحیه ی خصوصی می گویند، زیرا فقط برای مدیر شناخته شده است و وی مایل بهافضای آن برای دیگران نیست، یا سایر افراد در سیستم ، واکنش های لفظی و غیر لفظی مدیر را دریافت نمی کنند.

آخرین حوزه ی ناشناخته برای خود مدیر و دیگران را ناحیه ی " ناشناخته " می نامند و فروید آن را " ضمیر ناخودآگاه" یا " نیمه خود آگاه" نامیه است. فروید، شخصیت را به کوه یخ تشبیه کرده است، از این تمثیل چنین بر می آید که قسمت معینی از شخصیت رهبر که در ضمیر خود آگاه قرار دارد، خیلی برجسته و نمایان است و هر کس که بدان نظر دارد، به سختی می تواند کل شخصیت، سازگاری و ساخت و مختصات آن را در یابد، زیرا بیشتر این کوه یخ در ضمیر ناخودآگاه قرار دارد و جز با تلاش آگاهانه ،هرگز نسبت به ساختار آن، بینشی به دست نخواهد آمد. از سوی دیگر، بخش زیادی از آن قسمت شخصیت مدیر را که " ناشناخته" می نامیم، بر رفتارهای وی در جهت نفوذ در دیگران تاثیر دارد، در پست های آتی به ساز و کارهای موثر که بر شناخت این حوزه ها از همدیگر تاثیر دارد خواهیم پرداخت.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.