سازکارهای شناخت شخصیت مدیر


اخبار روز


سازکارهای شناخت شخصیت مدیر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در پست روش های بهبود ارتباطات ( تنش زدایی در مدیریت) گفتیم که برای بهبود روش های ارتباطاتی و از بین بردن تنش هایی که بین کارمندان و مدیران به وجود می آید، بهتر است شخصیت مدیر را به طور کامل درک کرد. این از ملزومات در تمامی سازمان هاست، چه شما به کار آنلاین مشغول هستید که مدیری شمار را نظارت می کند و چه در سازمانی حضور دارید. حال در تکمیل مطلب به بررسی دو ساز و کار را که بر حوزه ی شناخت مدیر و دیگران از همدیگر تاثیر دارد و در نتیجه به گسترش و استحکام ارتباط کمک می کند، خواهیم پرداخت.

ساز و کارها


باخور:

نخستین فراگردی که در شناخت شخصیت ( نواحی کور و ناشناخته) اثر دارد و در جهتی عمل می کند بازخور می نامنند و آن در حدی است که دیگران در ساختار سازمانی مایلند چگونگی برخورد مدیر را با خویش در میان بگذارند و نیز به تمایل ایشان در ابز بودن روابطشان با مدیر و دادن اطلاعات به او بستگی دارد ،ولی باز باید از هر دو بعد به آن نگریست، یعنی باز هم به میزان تلاش مدیر برای دریافت باخورهای لفظی و غیر لفظی موجود در سیستم وابسته است.

خود گشودگی:

فراگرد دیگری که در شناخت شخصیت مدیر موثر است، افشائ یا خودگشودگی نام دارد و آن حدی است که مدیران مایلند اطلاعات مربوط به خود را با دیگر افراد سازمان در میان بگذارند. در اینچا واژه ی افشائ با آنچه دیگران به کار می برند، تفاوت دارد و بر مفاهیمی چون هویدایی، ظهور ، آشکار بودن و ..دلالت دارد، زیرا اولا انسان ها آن چیزی نیستند که درباره ی خودشان می گویند، بلکه رفتارشان بیانگر آنهاست، و به همین دلیل کلمات ، معنی و مقصود را نمی رسانند. رفتار آدمها معنی وجودی آنان است، اگر بخواهید آدمها را بهتر درک کنید باید به رفتارهایی که از خود نشان می دهند توجه کنید تا نسبت به ارزشهایشان بینش لازم را به دست آورید. ثانیا خود گشودگی در سازمانها، تنها وقتی مناسب است که از نظر سازمانی خودگشودگی مرتبطی باشد. بعضی از صاحبنظران در آ»وزش خود و دیگران شناسی و رشد شخصی، معتقدند هر نوع خودگشودگی مناسب است ،ولی در اینجا به خود گشودگی از زاویه ی دیگری نگاه شده است. نکته ی مهم این است که پردازش داده، هزینه بر و وقتگیر است ، بنا براین تنها اطلاعاتی باید پردازش شود که به محیط سازمانی مربوط می شود.

در فراگرد افشا ( خود گشودگی) هرچه رهبر یا مدیر، بیشتر و بیشتر درباره ی طرز فکر و رفتار خود افشا نماید، به همان نسبت " ناحیه ی عمومی " نواحی چهارگانه شخصیت، بزرگتر و " ناحیه ی خصوصی" کوچکتر و کوچکتر می گردد. نه تنها ناحیه ی " عمومی" در نواحی " کور" و " خصوصی " شخصیت پیروی می کند، بلکه احتمال زیادی وجود دارد که بعضی از آنچه برای هر دو ( مدیر و دیگران) ناشناخته اس، به ناحیه ی " عمومی " افزوده شود.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.