سکوت


اخبار روز


سکوت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سکوت سر شار از ناگفته هاست!

دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

وهر دانه برفی

به اشكی نریخته می ماند .

سكوت سرشار از سخنان ناگفته است .

از حركات ناكرده، اعتراف به عشق های نهان

وشگفتی های بر زبان نیامده

در این سكوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من .

 

 

برای تو و خویش چشمانی آرزو می كنم،

كه چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند.

گوشی كه،

صداها و نشانه ها را در بی هوشی مان بشنود.

برای تو و خویش روحی كه این همه را در خود بگیرد وبپذیرد .

 

 

و زبانی كه در صداقت خود ما را از فراموشی خود بیرون كشد .

و بگذارد از آن چیز ها كه در بندمان كشیده سخن بگوییم .

گاه آنكه ما را به حقیقت می رساند خود از آن عاری است .

زیرا تنها حقیقت است كه رهایی می بخشد .

 

از بخت یاری ماست شاید ،

كه آنچه می خواهیم ، یا به دست نمیآید

یا از دست می گریزد .

 

می خواهم آب شوم در گستره افق

آنجا كه دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود.........

می خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یكی شوم .

حس می كنم و می دانم دست می سایم و می ترسم باور میكنم و امیدوارم

كه هیچ چیز با آن به عناد بر نخیزد.

می خواهم آب شوم در گستره افق

آنجا كه دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز می شود .

 

چند بار امید بستی و دام بر نهادی تا دستی یاری دهنده كلامی مهر آمیز

نوازشی یا گوشی شنوا به چنگ آری ؟

چند بار دامت را تهی یافتی؟

از پای منشین آماده شو كه دیگر بار و دیگر بار دام باز گستریم .

 

پس از سفر های بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز،

بر آنم كه در كنار تو لنگر افكنم بادبان برچینم پارو وا نهم سكان رها كنم

به خلوت لنگر گاهت در آیم و در كنارت پهلو بگیرم

و آغوشت را باز یابم،

استواری امن زمین را زیر پای خویش .

 

پنجه در افكنده ایم با دست هایمان به جای رها شدن

سنگین سنگین بر دوش می كشیم بار دیگران را به جایهمراهی كردنشان

عشق ما نیاز مند رهایی است نه تصاحب

در راه خویش ایثار باید نه انجاموظیفه

 

سپیده دمان از پس شبی دراز

آواز خروسی می شنوم از دور دست

و با سومین بانگش در می یابم كه رسوا شده ام !

 

زخم زننده، مقاومت ناپذیر ،شگفت انگیز و پر راز و رمز است

آفرینش ،و همه آن چیز ها كه شدن را امكان می دهد .

هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر .............

 

این همه پیچ این همه گذر این همه چراغ این همهعلامت،

و همچنان استواری به و فادار ماندن به راهم ، خودم ،هدف و به تو

وفایی كه تو و مرا به سوی هدف راهنمایی می كند .

جویای راه خویش باش از اینسان كه منم در تكاپویانسان شدن

در میان راه دیدار می كنم حقیقت را، آزادی را ،خود را،

در میان راه می بارد و به بار می نشیند دوستی كه توانمان دهد

تا برای دیگران مامنی باشیم و یاوری

این است راه ما

تو و من

در وجودهر كس رازی بزرگ نهان است

داستانی راهی بیراهه ای

طرح افكندن این راز راز من و راز تو

پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است .

 

بسیار وقت ها با هم از غم و شادی هم سخن ساز می كنیم .

اما در همه چیز رازی نیست

گاه به سخن گفتن از زخم ها نیازی نیست

سكوت ملال ها از راز ما سخن تواند گفت .

 

به تو نگاه می كنم و می دانم كه تو تنها نیازمند یك نگاهی

تا به تو دل دهد آسوده خاطرت كند بگشایدت تا به در آیی

من پا پس می كشم و در نیم گشوده به روی تو بسته می شود.

 

پیش از اینكه به تنهایی خود پناه برم از دیگران شكوه آغاز می كنم

فریاد می كشم كه تركم گفته اند

چرا از خود نمی پرسم كه كسی را دارم كه

احساسم را اندیشه و رویایم را زندگی ام را با اوقسمت كنم

آغاز جداسری شاید از دیگران نبود .

 

حلقه های مداوم پیاپی تا دور دست

تصویردرست صادقانه

باخود وفادار می مانم آیا؟

یا راهی سهل تر اختیار می كنم .

 

بی اعتمادی دری است خود ستایی و بیم چفت و بست غروراست .

وتهی دستی دیوار است و لولا است

 زندانی را كه در آن محبوس راه خویشیم

دلتنگیمان را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن

از رخنه هایش تنفس می كنیم

تو و من توان آن را یافتیم كه بر گشاییم كه خود را بگشاییم .

 

بر آنچه دلخواه من است حمله نمیبرم

خود را به تمامی بر آن میافكنم.

اگر بر آنم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانمخواست راهی به جز اینم نیست .

 

اگر می خواهی نگهم داری دوست من از دستم می دهی

اگر می خواهی همراهیم كنی دوست من تا انسان آزادی باشم

میان ما همبستگی آنگونه میبارد كه زندگی ما

هر دو تن را غرق در شكوفه می كند

 

پرواز اعتماد را با یكدیگر تجربه كنیم

وگر نه میشكنیم بال های دوستی مان را

با در افكندن خود به دره شاید سر انجام به شناسایی خود توفیق یابم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.