سکوت سکوت سکوت….


اخبار روز


سکوت سکوت سکوت….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
همیشہ نباید حرف زد

ڪَاهی باید سڪوت ڪرد

حرف دڸ ڪہ ڪَفتنی نیست!

باید آدمـش باشد

ڪسی ڪہ با یڪ نڪَاه ڪردڹ

 بہ چشمت تـاتہ بغضت را بفهمد...محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.