ضرب المثل رایج مردم منوجان


اخبار روز


ضرب المثل رایج مردم منوجان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1-    آدم بد بخت سگ اِی جَمازی اَگِرِتی

    (آدم بدبخت در حالی که سوار شتر است سگ گازش می گیرد .)

2-   آدم حلال زاده نُمی بِگه منزلی بُموش  

                       (آدم حلال زاده نامش ببر ؛منزلش تمیز کن )

3-   بَش کَن بَش نَداره

                                            (تقسیم گر سهم ندارد )

4-     جایی نَخَوس که یو زیرت بگرده

                       (جایی نخواب که آب زیرت بگرده )

5-     چِن چِنَک زَنون کُشتار مَردون

                                 (سخن چینی زنان کشتار مردان )

6-      خَری اِی جو جِکیده

                                                 (مشکلش حل شده است )

7-         زِنُمی چه مَنی چه گونی

             (چیزی که ضرر دارد چه یک مَن چه به اندازه یک گونی )

8-       سُک سُک هر روزی  یا وُر سر اَزَنه یا ور روزی (رزق )

                            (حرف وحکایت هر روز یا به سر میزند یا به مال )

9-   کَم بَهرُم بِکَن   بی بهرُم مَکَن

                            (سهم وبهره ام کم کن  اما بی بهره ام مکن )

  10-گوچُم ناخری  شیشَکی نَخون

                                   (قوچم را نمی خری بره اش نخوان )

11- گوروگ ما کورَحلا خَر لگتی زده

                    (عروس ما خودش کور ونا توان بود حالا دیگه خر اورا لگد زده )

12- مار ومارزی زیر وپشت  مار رَد دَ مارزی بکش

           (اگر غلام مارزی با مار در جنگ است مار را رها کن ومارزی را بکش )

13- نون ده نون اَدَهَ  دَلُک جون اَدَهَ

        (صاحب خانه نان می دهد کلفت خانه از حسرت نان دادن جان می دهد )

14- هر مَن یارتی چند پَتیرِن

                                           (هر من آردی چند چونه است )

15- یاری که نَبو هَمدَم بِهری بُرو جهندم

                               (یاری که نباشد همدم بگذار برود جهنم )

16- یا دُز بَ یادُز بِگِر

                                      ( به انسانهای مشکوک می گویند )


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.