طنز / با 150 میلیون تومان چکار می شود انجام داد؟


اخبار روز


طنز / با ۱۵۰ میلیون تومان چکار می شود انجام داد؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -با 150 میلیون تومان چکار می شود انجام داد؟فرهاد داودوندی- بروجرد:

آقا معلم اجازه؟! از آنجا که گفته بودید موضوع انشاء آزاد است و هر مطلبی دل مان می خواهد می توانیم بنویسیم، بنابر این طبق معمول همیشه، از بابا جونمون خواستیم توی نوشتن انشاء کمک مان کند، اما چشم تان روز بد نبیند! هنوز از دهان مان در نرفته بود که بپرسیم با 150 میلیون تومان چه کاری می شود انجام داد که ناگهان عربده پدرم مثل یک شیر غران فضای خانه را در هم پیچید!

طبق معمول این وقت ها، مادرم با لیوان آب از آشپزخانه بیرون آمد و در حالیکه به سوی پدرم می رفت  با خونسردی به پدرم گفت: مرد چته؟ چیه خونه رو روی سرت گرفتی؟

با این حرفهای مادرم، بناگهان پدرم به مانند تیری که از چله رها کنند، عربده دیگری کشید و گفت: تا این پسر خودشو و ما را بدبخت نکند دست از این فضولی هایش بر نمی دارد!

آقا معلم اجازه؟! با این حرف پدرم، من و مامانم به هم نگاه کردیم و مادرم گفت: مگه پسر عزیز دردانه ام چی گفته؟ خوب دارد سوال می کند که با 150 میلیون تومان چه کاری می شود انجام داد؟ اینکه دیگر سر و صدا ندارد!

پدرم با همان حالت فریاد زدنش نگاه مادرم کرد و گفت: مگه تو نمی دونی توی این دو سه روز اخیر توی این شهر سر خرج کردن 150 میلیون تومان در یک همایش، همه به جون هم افتاده اند؟ خوب معلومه که این پسره اگر این انشا را بنویسد دوباره همه می خواهند بدانند ریز خرج کردن این مبلغ جریانش چیه؟!

مادرم که کمی به فکر فرو رفته بود نگاهی به من کرد و گفت: به حرف بابا جونت گوش کن، هر چی باشه سه چهار تا پیراهن بیشتر از تو پاره کرده!

آقا اجازه؟! اما من که دو پایم را توی یک کفش کرده بودم، گفتم: من که حرفی نزدم، فقط گفتم این پول از کجا آمده و اصلا با 150 میلیون تومان در این شهر چه کارهایی می شود انجام داد؟!

همینکه این حرف از دهانم بیرون پرید، دوباره پدرم عربده زنان گفت: پسر، آخه چرا دستی دستی با اعصاب من و خودت بازی می کنی؟ مگه این پول مال باباته؟ مگه این 150 میلیون تومان به تو ارث رسیده که اینقدر دل نگران خرج کردن این مبلغ هستی؟!

آقا معلم اجازه؟! بابام راست می گفت، اصلا به من چه که این 150 میلیون تومان از کجا آمده؟ چگونه آمده؟ کی این پول را داده؟ چجور می خواهد خرج بشود؟ مگه ارث بابام است که بخواهم مو را از ماست بیرون بکشم؟

به همین خاطر بود که آقا معلم عزیز! تا دیدم پدرم راست می گوید و الان توی این شهر بر سر نام 150 میلیون تومان حساسیت هایی در حد تیم ملی! به وجود آمده، قید 150 میلیون را زدم و در حالیکه ملتمسانه به چشمان پدرم نگاه می کردم، برای اینکه دیگر بابا جوونم به کلمه 150 میلیون تومان حساسیت خرج ندهد، مکثی کردم و خطاب به پدر عزیزم گفتم: بابا جوون! با 149 میلیون تومان در این شهر چکار می شود انجام داد؟!!!

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.