فراگرد تغییر


اخبار روز


فراگرد تغییر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بیشتر نظریه های تغییر از کار برجسته کرت لوین روانشناس اجتماعی معروف نشات گرفته است. لوین یک مدل سه مرحله ای را برای تغییرهای برنامه ریزی شده ارائه کرده است که چگونگی آغاز، مدیریت و تثبیت فراگرد تغییر را توصیف می کند . مراحل سه گانه ی فراگرد تغییر عبارتند از : 1) خروج از انجماد، 2) تغییر یا تمرین رفتار جدید و 3) تثبیت رفتار جدید.

خروج از انجماد:

تمرکز این مرحله بر ایجاد انگیزش و آمادگی برای تغییر است. بدین منظور افراد تشویق می شوند نگرش ها و رفتارهای قدیمی خود را با رفتارهای مطلوب مدیریت جایگزین کنند. مدیر می تواند فراگرد خروج از انجماد را با عدم تائید مفید بودن یا مناسب بودن نگرش ها و رفتارهای جاری کارکنان آغاز کند. به عبارت دیگر، عدم رضایت کارکنان از روش قدیمی انجام کارها ضرورت دارد. مدیران همچنین باید تدابیریبیندیشند تا موانع تغییر در طول این مرحله را کاهش دهند.

از آنجا که عادت یک رفتار نسبتا پایدار است و تا ریشه عادت ها سست نشود تغییر امکان پذیر نخواهد بود و خروج از انجماد یا شکسته شدن عادت ها ضرورت دارد.

یکی از صاحبنطران برای تغییر رفتارها چهار اقدام توصیه می کند تا بدین ترتیب خروج از انجماد صورت پذیرد:

1.    جا به جایی فیزیکی افراد به منظور قطع روابط اجتماعی و منابع اطلاعاتی آنان.
2.    قطع حمایت های اجتماعی از افراد دارای رفتار غیر قابل قبول.
3.    تجربه ی تحقیر شدن یا ایجاد ندامت و پشیمانی در افراد نسبت به رفتارهای گذشته ای که داشته اند.
4.    برقراری ارتباط مستمر میان تمایل به تغییر افراد با پاداش و عدم تمایل آنان با تنبیه.


تغییر

وی بر این باور است در صورتی که اقدامهای فوق درست صورت پذیرد ریشه ی عادت زده می شود ولی فرد دچار یک حالت روانی خاص می شود که دو مشخصه عمده دارد: نخست آنکه بدبینی شدیدی در وی ایجاد می شود، به ویژه نسبت به دوستانی ه در شکل دهی رفتارهای گذشته یک نوع خلا روانی یا به اصطلح " پا در هوایی" احساس خواهد کرد و توصیه می کند که از همین حالت روانی ویژه برای تغییر یا تمرین رفتارهای جدید باید بهره جست.

از این رو از یک مددکار اجتماعی استفاده می شود تا پس از جا به جایی فیزیکی فرد با او ارتباط حسنه برقرار کند. درست هنگامی که فرد جا به جا شده احساس غربت شدیدی دارد این مددکار اجتماعی مانند فرشته نجات در مقابل او ظاهر شده و به خواسته های مشروع او پاسخ می گوید. حوله، صابون، مسواک و مانند اینها را در اختیار وی قرار می دهد و تلاش می کند با دقت به سخنان او گوش دهد و اعتماد وی را جلب کند. در صورت موفقیت در ایفای نقش می توان در مرحله ی دوم به عنوان عامل تغییر موثر عمل کرد.


ادامه ی این مطلب را در پست های آینده بخوانید.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.