فعل امر در داستان کوتاه عربی همراه با ترجمه فارسی


اخبار روز


فعل امر در داستان کوتاه عربی همراه با ترجمه فارسی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فعل امر داستان کوتاه عربی همراه با ترجمه فارسی (فعل های امر با رنگ آبی مشخص شده و ترجمه آن نیز به همان رنگ در آمده است)

داستان به زبان عربی   /    داستان به زبان فارسی

الرجل الفقیر والرجل الغنی      /    مرد ثروتمند و مرد فقیر

کان هناک صدیقان، أحدهما کان غنیا والآخر کان فقیرا.  /  دو دوست بودند که یکی ثروتمند و دیگری فقیر بود

فی یوم من الأیام الرجل الفقیر ذهب إلى بیت الرجل الغنی   /   در روزی از روزها مرد فقیر به خانه مرد ثروتمند رفت

وقال الرجل الفقیر للرجل الغنی: أرید أن أقول لک شیئا.    /   مرد فقیر به مرد ثروتمند گفت: می خواهم به تو چیزی بگویم

أجاب الرجل الغنی : قل لی کل ما تشاء.   /    مرد ثروتمند جواب داد: هر چه می خواهی بگو

قال الرجل الفقیر: أعطنی درهما لأننی أرید أن أشتری الخبز لأسرتی  /  مرد فقیر گفت : یک درهم به من بده چون می خواهم برای خانواده خود نان بخرم

قال الرجل الغنی: أخرج من بیتی  لیس لدی شیء لأعطیک،  /     مرد ثروتمند گفت: از خانه من خارج شو من چیزی ندارم که به تو بدهم

وخرج الرجل الفقیر من بیته وقال: تب إلى الله وهذا لیس من صفات المؤمنین/ مرد فقیر از خانه او بیرون رفت و گفت: توبه کن این رفتار از صفات مؤمنان نیستمحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.