فنون جدید اصلاح رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد کاری


اخبار روز


فنون جدید اصلاح رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد کاری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بینش های حاصل از نظریه معرفت پذیری اجتماعی در بررسی برخی از فنون جدید و خاص اصلاح رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد کاری ( کنترل آینده گر، کنترل بازنگر و خود کنترلی) به کار می رود. هرچند که عواملی از خود کنترلی را در کنترل آینده نگر و بازنگر می توان جای داد ولی خود کنترلی توجه خاصی را می طلبد زیرا خود کنترل به کمک نظریه معرفت پذیری، سنگ زیرین گسترش مدل اصلاح رفتار سازمانی است. کاربرد نظریه مدلسازی برای شناخت و بهبود رفتار سازمانی افرادی که به استخدام در سازمان در آمده اند رو به فزونی است. دو نفر از صاحبنظران ، استراتژی مدلسازی زیر را پیشنهاد کرده اند:


رفتار سازمانی


-    رفتارهای هدف یا مورد انتظاری را که به بهبود عملکرد منجر خواهد شد با دقت معین کنید.
-    مدل ها و ابزار های مدلسازی مناسبی مانند، نمایش به طور زنده، فیلم آموزشی، نوار ویدئو و .. را انتخاب کنید.
-    مطمئن شوید که کارمند مورد نظر توان رسیدن به ماهارت های فنی لازم و رفتار هدف را دارد.
-    محیط معرفت پذیری کثبت و مطلوبی را برای افزایش احتمال توجه و تشدید انگیزه برای کسب معرفت و بهبود فراهم آورید.
-    رفتارهای مورد نظر را به صورت مدل در آورید و آن را با فعالیت های حمایتب مانند ایفای نقش تقویت کنید و نتایج مثبت رفتار مطابق با مدل را به طور روشن نشان دهید.
-    رفتارهای مطابق با مدل را هم در دوره ی آموزشی و در هنگام کار با پاداش مثبت و با ارزش تقویت نمایید.
-    رفتارهلی مورد نظر را ابتدا به طور پیوسته و از آن پس زمان بندی شده تقویت و تثبیت کنید.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.