فهرست روستاهای شهرستان بندرعباس


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان بندرعباس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان بندرعباس

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 محله نو 10 ایسین مركزی
2 قلعه ایسین 11 ایسین مركزی
3 فاریاب ایسین 12 ایسین مركزی
4 پاتل ایسین 13 ایسین مركزی
5 سرریگ اول 14 ایسین مركزی
6 پشته ایسین 15 ایسین مركزی
7 سرخون 378 ایسین مركزی
8 آبشورک 381 ایسین مركزی
9 خوراور 382 ایسین مركزی
10 دشت امام 509 ایسین مركزی
11 هورمودر 511 ایسین مركزی
12 چه چکور 569 ایسین مركزی
13 سودرو 16 تازیان مركزی
14 گربند 17 تازیان مركزی
15 شهرو 18 تازیان مركزی
16 تازیان پایین 19 تازیان مركزی
17 قلات پائین 20 تازیان مركزی
18 قلات بالا 21 تازیان مركزی
19 كنارو 22 تازیان مركزی
20 بنوبندپاتل 23 تازیان مركزی
21 تازیان بالا 24 تازیان مركزی
22 بنوبندپارسیان 25 تازیان مركزی
23 بنوبندپاسنگ 26 تازیان مركزی
24 چاهو 479 تازیان مركزی
25 بلندو 570 تازیان مركزی
26 پاتل بنونبد 571 تازیان مركزی
27 دمیلو 28 گچین مركزی
28 كل متلی 29 گچین مركزی
29 گچین بالا 30 گچین مركزی
30 مغ احمدبالا 31 گچین مركزی
31 گچین پایین 32 گچین مركزی
32 بستانو 33 گچین مركزی
33 جمال احمد 34 گچین مركزی
34 دوگردان خونسرخ 35 گچین مركزی
35 تیاب خونسرخ 512 گچین مركزی
36 بستانو 579 گچین مركزی
37 دهنوپائین 56 قلعه قاضی قلعه قاضی
38 برتمب 57 قلعه قاضی قلعه قاضی
39 قلعه قاضی 58 قلعه قاضی قلعه قاضی
40 گودو 375 قلعه قاضی قلعه قاضی
41 چاه قلعه شرقی 458 قلعه قاضی قلعه قاضی
42 گل ملک 459 قلعه قاضی قلعه قاضی
43 دهنو 460 قلعه قاضی قلعه قاضی
44 چاه فعله غربی 554 قلعه قاضی قلعه قاضی
45 دهنو بالا 555 قلعه قاضی قلعه قاضی
46 شهرکهنه 556 قلعه قاضی قلعه قاضی
47 خورچاه 557 قلعه قاضی قلعه قاضی
48 سرخون 55 سرخون قلعه قاضی
49 سرزه پشت بند 40 شمیل تخت
50 سرزه خاروك 41 شمیل تخت
51 سرزه شمیل 42 شمیل تخت
52 زهوكی 43 شمیل تخت
53 كشكو 44 شمیل تخت
54 شمیل 45 شمیل تخت
55 سرخنگی 46 شمیل تخت
56 زمین سنگ 47 شمیل تخت
57 كرمون 48 شمیل تخت
58 چاه خرگ 49 شمیل تخت
59 حسن لنگی بالا (گزكی حسن لنگی ) 50 شمیل تخت
60 پاقلاتان بالا 51 شمیل تخت
61 حسن لنگی پائین 52 شمیل تخت
62 پاقلاتان پائین 53 شمیل تخت
63 پشتكوه 54 شمیل تخت
64 بالولی 456 شمیل تخت
65 سرزه ال مهتران 457 شمیل تخت
66 مغیران 461 شمیل تخت
67 سرکم 462 شمیل تخت
68 کلذرت 510 شمیل تخت
69 چاهستان 36 تخت تخت
70 جلابی 37 تخت تخت
71 تخت 38 تخت تخت
72 زیارت سیدسلیمان 39 تخت تخت
73 کشکو 463 تخت تخت
74 خرسین 1 سیاهو فین
75 زاكین 2 سیاهو فین
76 هماگ بالا 3 سیاهو فین
77 تل گردو 4 سیاهو فین
78 سیاهو 5 سیاهو فین
79 درگز 403 سیاهو فین
80 فورخورج 404 سیاهو فین
81 جغدر 405 سیاهو فین
82 هماگ سفلا 408 سیاهو فین
83 سغ 574 سیاهو فین
84 رضوان 6 فین فین
85 لاور 7 فین فین
86 سرزه 8 فین فین
87 سرزه 578 فین فین
88 قطب ابادكهره 9 گهره فین
89 قطب اباد کهره 573 گهره فین
90 گهره 577 گهره فین

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.