فهرست روستاهای شهرستان جاسك


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان جاسک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان جاسك

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 بحل 205 جاسك مركزی
2 جاسك كهنه 206 جاسك مركزی
3 كویك 207 جاسك مركزی
4 گزدان 514 جاسك مركزی
5 بونجی مسكی 208 كنگان مركزی
6 گتان بالا 427 كنگان مركزی
7 گوان 515 كنگان مركزی
8 گزی 517 كنگان مركزی
9 سودگلم 513 گابریك مركزی
10 سدیچ 428 سورك لیردف
11 زیکدف 430 سورك لیردف
12 پجک 431 سورك لیردف
13 عبد 434 سورك لیردف
14 شمشی 435 سورك لیردف
15 چنالی 437 سورك لیردف
16 کاشی 429 پی وشك لیردف
17 بیاهی 432 پی وشك لیردف
18 آبکوهی 433 پی وشك لیردف
19 پیوشک 436 پی وشك لیردف
20 گتی 438 پی وشك لیردف
21 کرتی 439 پی وشك لیردف
22 گوهرت 440 پی وشك لیردف
23 ونک 441 پی وشك لیردف
24 کمبکی 442 پی وشك لیردف
25 لیردف 443 پی وشك لیردف

 محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.