فهرست روستاهای شهرستان جیرفت


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان جیرفت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان جیرفت
ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 فردوس 126 اسفندقه مركزی
2 چمک 344 اسفندقه مركزی
3 دولت آّباد 1175 اسفندقه مركزی
4 تاج آباد 1178 اسفندقه مركزی
5 سنگوئیه 1205 اسفندقه مركزی
6 عباس آباد 1209 اسفندقه مركزی
7 فتح آباد 1211 اسفندقه مركزی
8 حسین آباد 1219 اسفندقه مركزی
9 الله آباد رضوان 251 اسلام آباد مركزی
10 ده پیش سفلی 253 اسلام آباد مركزی
11 سرونی سفلی 266 اسلام آباد مركزی
12 بهرامی سفلی 297 اسلام آباد مركزی
13 چهارگاوبندی 298 اسلام آباد مركزی
14 رومرز سفلی 1179 اسلام آباد مركزی
15 علاالدینی سفلی 1180 اسلام آباد مركزی
16 رومرز علیا 1207 اسلام آباد مركزی
17 علاءالدینی علیا 1210 اسلام آباد مركزی
18 کهورآباد 1217 اسلام آباد مركزی
19 چمن 1218 اسلام آباد مركزی
20 دریاچه 1224 اسلام آباد مركزی
21 دوبنه 1227 اسلام آباد مركزی
22 حسین آباد زیرکی 1228 اسلام آباد مركزی
23 باغبالوئیه 50 خاتون آباد مركزی
24 ابراهیم اباد شوره ای 124 خاتون آباد مركزی
25 کلاب علیا 261 خاتون آباد مركزی
26 زنگیان 1181 خاتون آباد مركزی
27 کلاب صوفیان سفلی 1182 خاتون آباد مركزی
28 ده شیخ مرغزی 1206 خاتون آباد مركزی
29 حشرآباد 1214 خاتون آباد مركزی
30 خاتون آباد 1229 خاتون آباد مركزی
31 ابوذریه 1230 خاتون آباد مركزی
32 دهنو املاک 169 دولت آباد مركزی
33 کهور کلاغ 262 دولت آباد مركزی
34 جنگل آباد علیا 268 دولت آباد مركزی
35 دشتکوچ علیا 294 دولت آباد مركزی
36 دشتکوچ سفلی 299 دولت آباد مركزی
37 تم گاوان 301 دولت آباد مركزی
38 دولت آوای زراعی 343 دولت آباد مركزی
39 ساغری 1208 دولت آباد مركزی
40 دولت اباد طباطبایی 1212 دولت آباد مركزی
41 باقرآباد طباطبایی 1213 دولت آباد مركزی
42 عباس آباد 1216 دولت آباد مركزی
43 جلال آباد 1221 دولت آباد مركزی
44 جنگل آباد 1223 دولت آباد مركزی
45 طوهان 1225 دولت آباد مركزی
46 رضی آباد 1231 دولت آباد مركزی
47 قلعه نو 125 هلیل مركزی
48 عنایت آباد 252 هلیل مركزی
49 نارجوئیه 300 هلیل مركزی
50 بهجرد سفلی 1174 هلیل مركزی
51 مگسی گزآباد 1215 هلیل مركزی
52 پشت لر 1222 هلیل مركزی
53 مِلک آباد 1226 هلیل مركزی
54 پاتمها 127 رضوان جبالبارز
55 سد اسیاب 128 رضوان جبالبارز
56 هیشین سفلی 1100 رضوان جبالبارز
57 دروجین 1101 رضوان جبالبارز
58 هیشین علیا 1102 رضوان جبالبارز
59 میجان علیا 1108 رضوان جبالبارز
60 بادام 130 سغدر جبالبارز
61 نبستان 152 سغدر جبالبارز
62 سقدر 1104 سغدر جبالبارز
63 دردسک 1106 سغدر جبالبارز
64 رفشین 129 مسكون جبالبارز
65 آبگرم 131 مسكون جبالبارز
66 درودگویبه 132 مسكون جبالبارز
67 مسکون 1103 مسكون جبالبارز
68 شهید سعیدی 1105 مسكون جبالبارز
69 دوره ای 166 دلفارد ساردوئیه
70 درواء و کواء 170 دلفارد ساردوئیه
71 قلعه 1113 دلفارد ساردوئیه
72 دهنه زورک 1115 دلفارد ساردوئیه
73 باغعلیشه 1116 دلفارد ساردوئیه
74 دربمزار شیخ بختیار 1117 دلفارد ساردوئیه
75 کوه نیمه 1119 دلفارد ساردوئیه
76 رضی آباد 1120 دلفارد ساردوئیه
77 کلدان دلفارد 1190 دلفارد ساردوئیه
78 رز شیرین 1192 دلفارد ساردوئیه
79 جگاء دلفارد 1243 دلفارد ساردوئیه
80 نمچ 1109 ساردوئیه ساردوئیه
81 رودخانه کمال بهر اسمان 1110 ساردوئیه ساردوئیه
82 قنات سامان 1112 ساردوئیه ساردوئیه
83 حسین آباد شهید مسلمی 1118 ساردوئیه ساردوئیه
84 جهاد آباد 1189 ساردوئیه ساردوئیه
85 خاردان- نامشخص 1191 ساردوئیه ساردوئیه
86 کهنوج سادات 1195 ساردوئیه ساردوئیه
87 بافت نم 1197 ساردوئیه ساردوئیه
88 باب نم 1198 ساردوئیه ساردوئیه
89 صاحب آباد 1199 ساردوئیه ساردوئیه
90 باب سکاکان 1200 ساردوئیه ساردوئیه
91 پل پیران 1201 ساردوئیه ساردوئیه
92 سه دران 1202 ساردوئیه ساردوئیه
93 باغ علیشیر 1203 ساردوئیه ساردوئیه
94 ده دیوان 1204 ساردوئیه ساردوئیه
95 دامنه 1232 ساردوئیه ساردوئیه
96 باب دراز 1233 ساردوئیه ساردوئیه
97 دره رود 1241 ساردوئیه ساردوئیه
98 اسلام آباد 1242 ساردوئیه ساردوئیه
99 سین آباد 1244 ساردوئیه ساردوئیه
100 سیف آباد 341 گور ساردوئیه
101 علی شاهی 1111 گور ساردوئیه
102 گویگان 1114 گور ساردوئیه

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.