فهرست روستاهای شهرستان رودان


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان رودان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان رودان

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 ده ماتون 213 آب نما مركزی
2 هنرستان كشاورزی 214 آب نما مركزی
3 شهرك سیزده ابان ( پشته بنان ) 215 آب نما مركزی
4 سرجوییه 216 آب نما مركزی
5 خراجی 217 آب نما مركزی
6 غیبی 218 آب نما مركزی
7 خیراباد 219 آب نما مركزی
8 سردنگ كمیز 220 آب نما مركزی
9 قلعه كمیز 221 آب نما مركزی
10 پنهر ترک 399 آب نما مركزی
11 برنطین 424 آب نما مركزی
12 وزیری 425 آب نما مركزی
13 آسیاب 453 آب نما مركزی
14 آب نما 454 آب نما مركزی
15 پشته بنان 455 آب نما مركزی
16 زیارت پیرچوگان ( سید سلطان محمد ) 223 راهدار مركزی
17 گاندرپائین 224 راهدار مركزی
18 ساعی مگو 400 راهدار مركزی
19 فاریاب 222 فاریاب مركزی
20 اسلام اباد 232 بیكاه بیكاه
21 سكل 233 بیكاه بیكاه
22 بیكا 234 بیكاه بیكاه
23 ده گل كن 235 بیكاه بیكاه
24 ده گل کن 448 بیكاه بیكاه
25 كهنشوییه 236 برنطین بیكاه
26 نزك 237 برنطین بیكاه
27 برنطین 238 برنطین بیكاه
28 جغین ( شمالی ) 225 جغین شمالی جغین
29 پا سفید 226 جغین شمالی جغین
30 بجگوئی 227 جغین شمالی جغین
31 جم انبه 228 جغین شمالی جغین
32 بجگوئیه 416 جغین شمالی جغین
33 دره حاجی 418 جغین شمالی جغین
34 گراب 419 جغین شمالی جغین
35 سرخدان 420 جغین شمالی جغین
36 بالا جغین شمالی 421 جغین شمالی جغین
37 كم كرت 229 جغین جنوبی جغین
38 پالور 230 جغین جنوبی جغین
39 ناصراباد 231 جغین جنوبی جغین
40 قلندری 417 جغین جنوبی جغین
41 چیرم اباد 422 رودخانه رودخانه
42 فاریاب 210 رودخانه بر رودخانه
43 كردی شیرازی ( ناز دشت ) 211 رودخانه بر رودخانه
44 هیزبندگان 212 رودخانه بر رودخانه
45 دشت زاغ ابدان 423 رودخانه بر رودخانه
46 جنت اباد 209 مسافر آباد رودخانه

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.