فهرست روستاهای شهرستان رودبار جنوب


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان رودبار جنوب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان رودبار جنوب

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 دشت مهران 462 رودبار مركزی
2 رضا آباد 603 رودبار مركزی
3 صولوئیه 797 رودبار مركزی
4 عبدل آباد 946 رودبار مركزی
5 مظفر آباد 975 رودبار مركزی
6 تم میری 1041 رودبار مركزی
7 قاسم آباد 1043 رودبار مركزی
8 میری خانی 1047 رودبار مركزی
9 الله آباد 1048 رودبار مركزی
10 چاه داد علی 1049 رودبار مركزی
11 کل کرمی 1050 رودبار مركزی
12 شهرک سلمائیه 1061 رودبار مركزی
13 سعید آباد علیا و سفلی 1064 رودبار مركزی
14 حیدر آباد 1066 رودبار مركزی
15 آبسردوئیه 1067 رودبار مركزی
16 چاه احمد 458 نهضت آباد مركزی
17 مراد آباد 1 چیل گرگ 459 نهضت آباد مركزی
18 جدول نو دگاری 460 نهضت آباد مركزی
19 چاه علی 461 نهضت آباد مركزی
20 سورگ آباد 790 نهضت آباد مركزی
21 طداده 854 نهضت آباد مركزی
22 گز سردی 947 نهضت آباد مركزی
23 عباس آباد ملارضا 988 نهضت آباد مركزی
24 محمد آباد و زیارتی 1042 نهضت آباد مركزی
25 حاج آباد کرکی 1044 نهضت آباد مركزی
26 کولگان 1046 نهضت آباد مركزی
27 هیو سردی 1062 نهضت آباد مركزی
28 آب حیات 1063 نهضت آباد مركزی
29 بیژن آباد سفلی 1065 نهضت آباد مركزی
30 نهضت آباد 2 1068 نهضت آباد مركزی
31 ریگک 456 جازموریان جازموریان
32 چاه دشت 457 جازموریان جازموریان
33 زیارت میر مقداد 463 جازموریان جازموریان
34 کلاتنگ چاه حسن 464 جازموریان جازموریان
35 حسن آباد زه کلوت 465 جازموریان جازموریان
36 کپری 466 جازموریان جازموریان
37 چاه بهمن 468 جازموریان جازموریان
38 شهید آباد 604 جازموریان جازموریان
39 چه بید 605 جازموریان جازموریان
40 رحمت آباد 792 جازموریان جازموریان
41 ده گودال 793 جازموریان جازموریان
42 حیدر آباد زه کلوت 795 جازموریان جازموریان
43 چاه ابراهیم 949 جازموریان جازموریان
44 خرمشهر 950 جازموریان جازموریان
45 پنگ 951 جازموریان جازموریان
46 بو پنگ 952 جازموریان جازموریان
47 جوغن 1051 جازموریان جازموریان
48 چاه شاهی 1052 جازموریان جازموریان
49 محمد آباد کتکی 1053 جازموریان جازموریان
50 برج عباس آباد 1055 جازموریان جازموریان
51 میانداران 1056 جازموریان جازموریان
52 گلدشت لب فراهانی 1057 جازموریان جازموریان
53 زه کلوت 1058 جازموریان جازموریان
54 شه بابا 467 كوهستان جازموریان
55 کنت آباد 791 كوهستان جازموریان
56 ده نو کوهستان 796 كوهستان جازموریان
57 دندسکی 1054 كوهستان جازموریان

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.