فهرست روستاهای شهرستان سیریك


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان سیریک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  فهرست روستاهای شهرستان سیریك

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 بازرگرد 385 سیریك مركزی
2 طاهرونی 402 سیریك مركزی
3 بنداران 472 سیریك مركزی
4 زیارت بزرگ 473 سیریك مركزی
5 سیکوئی 475 سیریك مركزی
6 کنار دان 478 سیریك مركزی
7 گروگ 481 سیریك مركزی
8 شمعجو 497 سیریك مركزی
9 کردر 567 سیریك مركزی
10 هرنگان 568 سیریك مركزی
11 میشی 576 سیریك مركزی
12 خرگوشی 384 بیابان مركزی
13 گز 386 بیابان مركزی
14 مهمانی 474 بیابان مركزی
15 سرارو 476 بیابان مركزی
16 گونمردی 477 بیابان مركزی
17 سرزه 572 بیابان مركزی
18 کلاوی 383 بمانی بمانی
19 لبنی 464 بمانی بمانی
20 بمانی 466 بمانی بمانی
21 بندر کوهستک 495 بمانی بمانی
22 گهردو 499 بمانی بمانی
23 روتان 465 شاهمردی بمانی
24 کنار جو 496 شاهمردی بمانی
25 کرپان 498 شاهمردی بمانی
26 شهید مردان 500 شاهمردی بمانی

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.