فهرست روستاهای شهرستان كهنوج


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان کهنوج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان كهنوج

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 دوچاهی 383 حومه مركزی
2 ریگ زردان 384 حومه مركزی
3 ده پیش علیاء 385 حومه مركزی
4 دهکان 386 حومه مركزی
5 چاه زیارت مرکزی 389 حومه مركزی
6 چاریگان وزیریها 391 حومه مركزی
7 حجت آباد 392 حومه مركزی
8 لنگود 393 حومه مركزی
9 چاه حاجی کردی کرمانی 397 حومه مركزی
10 کوتک بالا 398 حومه مركزی
11 بارگاه علیاء 401 حومه مركزی
12 کهورمیری 402 حومه مركزی
13 عوض آباد 404 حومه مركزی
14 نورآباد 405 حومه مركزی
15 سفیدمراد 406 حومه مركزی
16 دهکهان 407 حومه مركزی
17 کوتک پایین 408 حومه مركزی
18 چاهرگال لورگیا 409 حومه مركزی
19 دول آباد 410 حومه مركزی
20 چاه گز 514 حومه مركزی
21 سعید آباد 516 حومه مركزی
22 چاه زیارت 517 حومه مركزی
23 ده حوت 811 حومه مركزی
24 رضا آباد 812 حومه مركزی
25 چاه حریر 847 حومه مركزی
26 شاداب 850 حومه مركزی
27 نعیم آباد 980 حومه مركزی
28 ده زرد 1030 حومه مركزی
29 گلستان 388 زه مركزی
30 لنگ آباد 390 زه مركزی
31 کوتک وسط 394 زه مركزی
32 لک پاجدید 395 زه مركزی
33 سرریگ پشموکی 396 زه مركزی
34 زه 846 زه مركزی
35 چاه زیارت 411 حور فاریاب
36 موردان 515 حور فاریاب
37 هورعلیا 518 حور فاریاب
38 حیدر آباد چاه نارنج 519 حور فاریاب
39 چاه بگی هور 520 حور فاریاب
40 زه مکان 521 حور فاریاب
41 اسلام آباد هور 524 حور فاریاب
42 چاه نارنج 525 حور فاریاب
43 اسلام آباد چاه نارنج 526 حور فاریاب
44 تلمبه جاودانی 527 حور فاریاب
45 هزاربوته 592 حور فاریاب
46 عباس آباد هور 593 حور فاریاب
47 هورزنجیری 594 حور فاریاب
48 دکان هور 596 حور فاریاب
49 نارمند 598 حور فاریاب
50 آببار 599 حور فاریاب
51 حورپاسفید 600 حور فاریاب
52 هور سرکندری 1027 حور فاریاب
53 حسن جهازی 1032 حور فاریاب
54 دره شور 412 گلاشكرد فاریاب
55 خشکار 522 گلاشكرد فاریاب
56 پاگدار 597 گلاشكرد فاریاب
57 مزرعه امام خمینی 1026 گلاشكرد فاریاب
58 گلدسته 387 مهروئیه فاریاب
59 مهروئیه پائین 523 مهروئیه فاریاب
60 شهرک شهدای محمدی 595 مهروئیه فاریاب
61 پشموکی 1028 مهروئیه فاریاب
62 حسن آباد سرگرپچ 1029 مهروئیه فاریاب
63 سبزان 1031 مهروئیه فاریاب

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.