فهرست روستاهای شهرستان منوجان


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان منوجان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان منوجان

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 چاه اموزی 34 قلعه مركزی
2 ابادبی بی وکهور رئیس عباس 35 قلعه مركزی
3 کهنک 36 قلعه مركزی
4 یوسف اباد 38 قلعه مركزی
5 اسلام اباد دوک 68 قلعه مركزی
6 مراد اباد 82 قلعه مركزی
7 نازی اباد 88 قلعه مركزی
8 چپل دهنو 89 قلعه مركزی
9 گنج اباد 90 قلعه مركزی
10 عباس اباد 92 قلعه مركزی
11 دهندر 93 قلعه مركزی
12 جهاد اباد 94 قلعه مركزی
13 محمد اباد 95 قلعه مركزی
14 چغوکی 98 قلعه مركزی
15 ریگ زرریر 208 قلعه مركزی
16 بنک 210 قلعه مركزی
17 قدیرپور 212 قلعه مركزی
18 سرراس 222 قلعه مركزی
19 دشت عباس 226 قلعه مركزی
20 چاه نارنج 234 قلعه مركزی
21 دهنو 355 قلعه مركزی
22 گزهک 356 قلعه مركزی
23 حسین آباد 357 قلعه مركزی
24 نهضت آباد 1145 قلعه مركزی
25 طالقان 1146 قلعه مركزی
26 شهرک امام خمینی 1155 قلعه مركزی
27 تم زردان 1156 قلعه مركزی
28 مغ محمد 1159 قلعه مركزی
29 روضه ارم 1235 قلعه مركزی
30 مهاجرین استیچ 1251 قلعه مركزی
31 شکر آباد 1252 قلعه مركزی
32 اسلام اباد گشوتک 39 كشمیران مركزی
33 چغوکی 96 كشمیران مركزی
34 پورشعبان 97 كشمیران مركزی
35 نور آباد 211 كشمیران مركزی
36 گشمیران 1160 كشمیران مركزی
37 پشت سر 1253 كشمیران مركزی
38 تجد انو 354 نور آباد مركزی
39 ایزد آباد 1157 نور آباد مركزی
40 نور آباد خمینی 1158 نور آباد مركزی
41 بجگان 274 بجگان آسمینون
42 پاتک 275 بجگان آسمینون
43 گیرکان 280 بجگان آسمینون
44 غریب آباد 282 بجگان آسمینون
45 گرماهی کندر 306 بجگان آسمینون
46 دهمیان کندر 331 بجگان آسمینون
47 بن مخ شهرک ابوالفضل 332 بجگان آسمینون
48 زمین بند آب باریک 277 ده كهان آسمینون
49 دهگمان 278 ده كهان آسمینون
50 دهکهان مرکزی 281 ده كهان آسمینون
51 بارگاه علیا 283 ده كهان آسمینون
52 شهرک بند کوه 285 ده كهان آسمینون
53 دهاران 329 ده كهان آسمینون
54 بارگاه نامحرم 330 ده كهان آسمینون
55 هورویه 279 نودژ آسمینون
56 دهنه نودژ 284 نودژ آسمینون
57 لاریان 333 نودژ آسمینون

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.