فهرست روستاهای شهرستان میناب


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان میناب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان میناب
ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 باغگلان 147 بندزرك مركزی
2 گورزانگ 148 بندزرك مركزی
3 كنارترش 149 بندزرك مركزی
4 اسلام اباد 150 بندزرك مركزی
5 زهوكی 151 بندزرك مركزی
6 كردر 152 بندزرك مركزی
7 كولغ كاشی 153 بندزرك مركزی
8 بندزرك 154 بندزرك مركزی
9 گرازوئیه 155 بندزرك مركزی
10 كهنه شهر 156 بندزرك مركزی
11 سرمست 157 بندزرك مركزی
12 گودو 158 بندزرك مركزی
13 كرگان 159 بندزرك مركزی
14 كوهستك 313 بندزرك مركزی
15 روتان 314 بندزرك مركزی
16 شامردی 315 بندزرك مركزی
17 كنارجو 316 بندزرك مركزی
18 مهمانی 317 بندزرك مركزی
19 سرزه 318 بندزرك مركزی
20 گز 319 بندزرك مركزی
21 هرنگان 320 بندزرك مركزی
22 گونمردی 321 بندزرك مركزی
23 زیارت بزرگ 322 بندزرك مركزی
24 بنداران 323 بندزرك مركزی
25 كناردان 324 بندزرك مركزی
26 گروك 325 بندزرك مركزی
27 طاهرویی 326 بندزرك مركزی
28 میشی 327 بندزرك مركزی
29 بندرکرگان 377 بندزرك مركزی
30 گلشوار 547 بندزرك مركزی
31 کلوت 548 بندزرك مركزی
32 نی بی 549 بندزرك مركزی
33 نی بی شاهی 550 بندزرك مركزی
34 کش قلمان بالا 551 بندزرك مركزی
35 ملا جماتی 561 بندزرك مركزی
36 رکن اباد 564 بندزرك مركزی
37 حاجی اباد 160 تیاب مركزی
38 سرباران 161 تیاب مركزی
39 تیاب 162 تیاب مركزی
40 نخل ابراهیمی 163 تیاب مركزی
41 دهو 164 تیاب مركزی
42 كلاهی 165 تیاب مركزی
43 مازغ بالا 166 تیاب مركزی
44 مازغ پایین 167 تیاب مركزی
45 جوزان 543 تیاب مركزی
46 سبهتی 545 تیاب مركزی
47 بندر تیاب 553 تیاب مركزی
48 قدیم ( شهوارپالور ) 168 حومه مركزی
49 جوزان 169 حومه مركزی
50 سرریگان 170 حومه مركزی
51 كلیبی 171 حومه مركزی
52 بهمنی 172 حومه مركزی
53 بازیاری 173 حومه مركزی
54 دهوسطی 174 حومه مركزی
55 فخراباد 175 حومه مركزی
56 تمبك پائین 176 حومه مركزی
57 تمبانو 177 حومه مركزی
58 طالار 178 حومه مركزی
59 نصیرائی 179 حومه مركزی
60 بلبلی 180 حومه مركزی
61 حكمی 181 حومه مركزی
62 فخرآباد 365 حومه مركزی
63 تم گوهری 544 حومه مركزی
64 شمجو 558 حومه مركزی
65 قاسم جلالی 562 حومه مركزی
66 راونگ 182 كریان مركزی
67 زرتوجی 183 كریان مركزی
68 كریان 184 كریان مركزی
69 كهوردان 185 كریان مركزی
70 تلنگ سراتك 186 كریان مركزی
71 گوجگ 541 كریان مركزی
72 تلنگ کشتاران 542 كریان مركزی
73 گوسمند 552 كریان مركزی
74 چاه شیرین 187 گوربند مركزی
75 چاه اسماعیل 188 گوربند مركزی
76 تیرور 189 گوربند مركزی
77 گوربند 190 گوربند مركزی
78 دمشهر 191 گوربند مركزی
79 حاجی خادمی 192 گوربند مركزی
80 نوبندجدید 193 گوربند مركزی
81 پشته گوربند 546 گوربند مركزی
82 توكهور 194 توكهور توكهور
83 چاه غربال 195 توكهور توكهور
84 كهنان سرنی 196 توكهور توكهور
85 انجیرك 197 توكهور توكهور
86 حجت آباد 198 توكهور توكهور
87 انجیرک 363 توكهور توكهور
88 ریگ مولد 367 توكهور توكهور
89 چراغ آباد جنوبی 199 چراغ آباد توكهور
90 هامین 200 چراغ آباد توكهور
91 ریگ دراز 201 چراغ آباد توكهور
92 هشت بندی یك 202 چراغ آباد توكهور
93 هشت بندی دو 203 چراغ آباد توكهور
94 مجتمع امام 204 چراغ آباد توكهور
95 چراغ آباد بالا 364 چراغ آباد توكهور
96 مزرعه تفضلی 366 چراغ آباد توكهور
97 چراغ آباد 369 چراغ آباد توكهور
98 چراغ آباد ( احمد آباد ) 370 چراغ آباد توكهور
99 جعفرآباد 371 چراغ آباد توكهور
100 کهورتاک 372 چراغ آباد توكهور
101 چراغ آباد مرکزی 373 چراغ آباد توكهور
102 تم ملنتکی 374 چراغ آباد توكهور
103 شیریش 134 بندر سندرك
104 بندر 135 بندر سندرك
105 چاهنان 508 بندر سندرك
106 دوین ( دون ) 136 درپهن سندرك
107 درپهن 137 درپهن سندرك
108 درجادون ( سرسروغ ) 138 درپهن سندرك
109 تنبو 362 درپهن سندرك
110 دهیچ 502 درپهن سندرك
111 شیبکوه 503 درپهن سندرك
112 پیشان لكی 139 سندرك سندرك
113 بنهكان 140 سندرك سندرك
114 لور 141 سندرك سندرك
115 سندرك 142 سندرك سندرك
116 ارنگوبالا 143 سندرك سندرك
117 چراغ سوز 144 سندرك سندرك
118 سرمازغ 145 سندرك سندرك
119 گرو 146 سندرك سندرك

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.