مدل مراوده ای تغییر برنامه ریزی شده


اخبار روز


مدل مراوده ای تغییر برنامه ریزی شده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پاره ای از تغییرات به وسیله شرایط پیش بینی نشده بر سازمان تحمیل می شود. مانند سوانحی که در محیط کار رخ می دهد یا فوت یکی از مدیران کلیدی سازمان و پاره ای تغییرات دیگر مانند تجدید ساختار، تغییرات در کم و کیف نیروهای انسانی مانند استخدام و یا اخراج ، استفاده از فن آوری جدید به طور عمدی به وسیله مدیریت ایجاد می شود برنامه هایی اقتضایی و گروه های مدیریت بحران در برخورد با تغییرات غیر ارادی به مدیریت کمک می کنند . کوتاه سخن آنکه رهیافت سیستمی و برنامه ریزی شده برای تغییرات ارادی مورد نیاز است.


مدیریت

یکی از پژوهشگران مشهور رفتار سازمانی مدلی واقعی و پ.یا از تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی ارائه کرده است که مدل مراوده ای نام دارد ، زیرا تعاملات میان مراحل پنجگانه تغییر برنامه ریزی شه را تشریح می کند. مراحل پنچگانه تغییر عبارتند از :

-    تدوین
-    طراحی مفهومی
-    طراحی تفصیلی
-    ارزیابی
-    استقرار


شیوه های تصمیم گیری و ایجاد تغییر

این مدل عمده ای میان بخش های " تصمیم گیری" و " ایجاد " فراگرد تغییر قائل شده است. در بخش تصمیم گیری جایی که مدیر قرار دارد که اختیار رسمی مسئولیت نهایی تغییر پیشنهادی را برعهده دارد. از آنجا که فراگرد حل مساله، خلاقیت و تصمیم گیری سازمانی معمولا فعالیت های گروهی به شمار می آیند، بخش " ایجاد " مدل به اینگونه فعالیت ها اختصاص  دارد. کمیته ها و تیم های پروژه در ترجمه برنامه های تغییر از فکر به عمل به طور معمول مسئول کمک به مدیران صفی هستند.
مدیر تصمیم گیرنده ممکن است در تیم ایجاد کننده تغییر نقش ایفا کند یا نکند. در هر صورت تعامل های مهمی میان مدیر و تیم ایجاد کننده تغییر در هر مرحله صورت می پذیرد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.