مرگ احساسم مبارک


اخبار روز


مرگ احساسم مبارک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردم
خیــــــــــلی....
دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی 
گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم!
دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم!
دیگہ خندیدن بلدنیستم 
فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم!
دیگہ شوخی نمیکنم 
دیگہ دنبال متن عاشقانہ نیستم
دیگہ انلاین بودن کسی روچک نمیکنم!
دیگہ نگران کسی نمیشم!
دیگه منتظر پی ام نیستم!
بــــــــــدنشدم نــــــــــہ
فقط خســــــــــتم ....
مــــــــــرگ احســــــــــاســـــــــم مبــــــــــارڪ.

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.