منوجان در گذشته


اخبار روز


منوجان در گذشته

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


منوجان

آبادی قدیم :یاقوت می نویسد «منوجان شهری است در کرمان » منوجان رابه دورهی ساسانی نسبت می دهند. در متون قدیم نام این محل به صورتهای منوقان ،منوکان،منوگان ،مینوجهان،به معنی بهشت جهان می دانند . که مخففاًمنوجان یادر عربی منوقان ومنوکان به کار رفته است . مقدسی آنرااز شهرهای جیرفت دانسته ومی نویسد «منوقان بصره کرمان است واز آنجا خواربار خراسان از جمله خرمای نیک فراهم می شود »لسترنج در تایید سخن مقدسی می نویسد :«مقصود او ازاین وصف بیان اهمیت تجارتی آن شهر است ». که البته باید گفت سخن مقدسی صحیح بوده است زیرا منوجان در شمال شرقی بندر هرمز قرار داشته وبندر هرمز بندر مهمی بوده است . بازار ومسجدی که مقدسی ازآنها یادکرده ازمیان رفته اما قلعه هنوز پا برجاست .

به قول وزیری :«سلاطین بعضی از مقصرین رابه این قلعه می فرستادند ». اصطخری نیز در کتاب خود از منوجان نام برده است ودر ذکر مسافت میان جیرفت تا هرمز از «نهرزنگان »تامنوجان را یک منزل واز منوجان تا هرمز را دو منزل می نویسد . وابن حوقل می نویسد «از ابهرزگان تا منوجان یک منزل واز منوجان تاهرمز دو منزل ». در حدود العالم در ذکر منوکان چنین نوشته است :«شهرکهایی اند خرد وبزرگ واز این شهرها نیل وزیره ونیشکر خیزد واینجا پانید کنند وطعامشان گاورس است وایشان را خرمای بسیار است ورسم ایشان را چنان است که هر خرمایی که از درخت بیفتد ،خداوند آن درخت برندارد .  

حوادث ووقایع تاریخی

تعیین تاریخ وقدمت این مناطق کاری دشوار وشگرف است.تاریخ این منطقه به قبل از اسلام ومیلاد می رسد که در جای جای تاریخ شواهدی از اقوام ساکن در این مناطق بدست می آید. آثار بدست آمده ازتمدن  این منطقه نشانگر قدمت بیش از پنج هزار سال را نشان میدهد . در اینجا به دلیل نبودن منابع منابع ؛ما تاریخ این منطقه را از حیث جغرافیای تاریخی که جز نواحی غربی مکران ونواحی جنوبی کرمان ورودبار زمین بوده است مورد بررسی قرار میدهیم . برای روشن شدن این واقعیت محدوده ی مکران را به نقل از جغرافیای سیاسی کیهان بیان می کنیم. مکران از شمال محدود به سراوان وبمپور ؛از جنوب به بحر عمان ؛از مشرق به باهو کلات و از مغرب به بشاگرد منتهی می باشد .

عبور اسکندر از جازموریان

اسکندر حد فاصل هندوستان وجازموریان را شصت شبانه روز طی نمود ویک چهارم سپاه یکصد وبیست هزار نفری او بر اثر گرمی ونامساعد بودن هوا وفرو ماندن در شن های روان و عوامل دیگر تلف شدند . پس از این مدت به گدروزا رسیده است . بی شک آبادی وفراوانی معیشت دراین منطقه توانایی توقف دو ماهه ی اینچنین سپاه عظیمی را تامین می کرده است .

خلافت اعراب در مکران

مکران یعنی جنوب بلوچستان در اواخر خلافت عمر دستخوش تهاجم عرب گردید . سرداران محلی را بکشتند تا به کنار سند رسیدند . از جمله غنایمی که پیش عمر آوردند یک زنجیر فیل بود . دشواریهای نسبی ارضی وفقر ناحیه تا چند دهه اعراب را از تاخت وتاز در این ناحیه باز داشت . به گفته صحار عبدی که یک پنجم سهم خلیفه از غنایم مکران را به بغداد برای عمر آورد ؛به او خبر داد که این ناحیه هیچ جذابیتی ندارد که سپاهیان اسلام خود را در آنجا درگیر سازند . همچنین به موجب این داستان به خلیفه می گوید آنجا مکران آب اندک ریزد ؛میوه ها بر درختان بلند آویزان است . دزد آن دلیر است اگر سپاهی اندک به آنجا رود ره نیستی گیرد چون بسیار شود از گرسنگی بمیرد از این رو عثمان تا زنده بود سپاهی به مکران وبلوچستان نفرستاد .

فرمانروایی وحکومت غزها

ملک دینار غز پس از تصرف کرمان؛بم ونرماشیر موفق شد حاکم جیرفت را که حاضر به اطاعت نبود مطیع سازد . وی قبل از تصرف هرمز ؛قلعه گنج ومنوجان را محاصره کرد وغنایم زیادی تصاحب نمود . اموال بیشماری را آتش زد ؛پس از فتح آنجا را به دست شحنه ی جیرفت سپرد وبا گرفتن مالیاتهای معوقه واموال فراوان به جیرفت وکرمان بازگشت .

حکومت آل مظفر ودرگیری با طوایف مغول

دو طایفه بزرگ مغول که به نام های اوغانی وجرمانی برای حفظ سر حدات قراختاییان وارد کرمان شدند ومنطقه جیرفت ورودبار را قشلاق خود قرار دادند . اراضی وقلعه های مستحکمی را در اختیار گرفتند . در زمان سلطنت امیر مبارزالدین طوایف اوغان و جرمان با اتحاد طوایف یاغی وبا استفاده از موقعیت های طبیعی ؛جنگل ها ؛قلعه ها وشرکت دادن زنان در جنگ توانستند سپاه امیر مبارزالدین را شکست دهند . بعد از برکنار شدن امیر مبارزالدین پسرش شاه شجاع برای تسلط ونفوذ بر طوایف اوغان ؛جرمان وسایر طوایف یاغی در رودبار ومنوجان ؛با سپاهی مجهز روانه این مناطق شد .

محاصره قلعه منوجان حدوداً سه ماه به طول انجامید اما به تصرف شاه در نیامد ولی سپاهیانش موفق شدند عده زیادی از مردم اوغان وجرمان را که در کوه شهری قلعه گنج ومنوجان بودند اسیر کنند واموالشان رابه غارت ببرند . چون مدت محاصره ی قلعه منوجان طولانی شد با پادر میانی حاکم کرمان طوایف یاغی حاضر به اطاعت و واگذاری قلعه منوجان به شاه شجاع شدند .

حکومت امیر تیمور      

حاکم اعزامی امیر تیمور به نام ایدکو ؛بلوکات رودبار را شامل جغین ؛گلاشکرد ؛کو شهری ومنوجان را متصرف شد . خیال تصرف تمام جیرفت را در سر داشت ؛پس از آن با لشکر کرمان عازم رودبار شد ؛تا آنجارا تصرف نماید اما شکست خورد وبه کرمان مراجعت کرد . پس از اندک مدتی توانست بر تمام نواحی جنوبی کرمان تا هرمز دست یابد .

3     - فرهنگ عامیانه                          پرندگان در فرهنگ عامیانه

نام محلی این پرندگان بیشتر بر اساس صدا ورنگ آنهاست .

نام محلی          نام فارسی

سوتَله            قمری خانگی

کَوَنزیل           مرغ جیرفتی

کوری             چکاوک درختی

دُمبیل            لیکو

چَکُر              با قرقره گندمی

زرین بال         قمری معمولی

گونال            کبوتر خاوری  

کُوگ              باقرقره راه راه

سوسک             تیهو

پِتی              پی پت درختی

چُگوک             گنجشک   

باشه             عقاب خاکی

4 -  اعتقادات

منشاء اعتقادات

در جوامع ابتدایی اعتقاد به ماوراء الطبیعه از مجموعه هایی که زندگی اقتصادی واجتماعی گروه را در بر می گیرد جدا نیست . آنان عقیده داشتند که نیروهای نامریی و ماورایی باعث به وجود آمدن حوادث ؛بیماری ها وناملایمات می شوند .

بدین جهت همیشه سعی داشتند با احتراز وتصرف آنان بتوانند معیشت و آرامش زندگی خود رابه راحتی تامین کنند . از آنجایی که منشاء این نیروهای تهدید کننده برای بشر مشخص نبود خودرا در محیط وحشت زده ای میدید . بنا بر این عامه مردم سعی داشتند با توسل به تقاضا واستغاثه و بکارگیری راه ورسم های مختلف با آنان سر سازش بگیرند . به تدریج جادوگران با اعتقاد به نیروهای نامریی و آزار دهنده مدعی شدند که می توانند ارواح خبیثه را فرمان دهند وبه آنها امر ونهی کنند . به عنوان مثال آنها ادعا داشتند با شلاق زدن می توانند این نیروهارا از اطراف انسان دور کنند ویا اگر اراده کنند می توانند اجنه را برای زیان رساندن دیگران وادار کنند .

امروزه هنوز در بعضی از جوامع روستایی ما اعتقادات با آداب ورسوم زندگی آمیخته شده است . برای ریشه یابی آنها باید تحقیقات مردم شناسی را به صورت اختصاصی وتطبیقی مورد بررسی قرار داد . در اینجا ما سعی داشته ایم اعتقادات را به طور تفکیکی در زمینه خرافات ؛اعتقادات ؛پیشگویی ؛طبابت ها و آداب ورسوم بررسی کنیم .


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.