نقش منطق ارسطویی بر تکوین علم نحو عربی


اخبار روز


نقش منطق ارسطویی بر تکوین علم نحو عربی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

می دانیم که تقریبا تمامی اصطلاحات فلسفی و نیز دینی در سده ی سوم هجری و همزمان با نهضت ترجمه وارد زبان عربی شده و بدینسان زبان عربی را زبان فلسفی جهان اسلام نموده است. نهضت ترجمه صرفا نقل ساده ی نوشته ای از زبانی (مانند: یونانی) به زبانی دیگر نیست. نمونه ی بسیاری در نهضت ترجمه موجود است که دلالت بر عدم انفعال مترجمان اسلامی در قبال عقل یونانی می نماید.[1] با توجه به این مساله رابطه ی میان منطق ارسطویی و علم نحو عربی، رابطه ای ساده، اتفاقی و یا تقلیدی نمی باشد. بزرگترین جریان های فکری در علم نحو عربی در سده های سوم و چهارم هجری (و هم زمان با نهضت ترجمه) شکل گرفته و از منطق ارسطویی تاثیر پذیرفتند. از این رو این بررسی کوتاه می تواند بسیار فراتر از عنوان نوشتار خود مورد توجه قرار گیرد. اهمیت مساله منحصر به زبان عربی نبوده و از یک نگاه، توجه فلسفی به زبان، دغدغه ای مشترک میان زبانشناسان و فلاسفه بوده است. چنانکه «گوتفرید لایب نیتس» (1646 ـ 1716 میلادی) در تحلیل اهمیت مساله اشاره دارد که: «زبان ها صادق ترین آینه ی عقل انسانی اند و تحلیل دقیق معانی کلمات بیش از هر امر دیگری یاری گر ما در فهم عملیات عقل اند.» [2]

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.