کالبد مادرم را شکافتند تمام دلش برای من سوخته بود


اخبار روز


کالبد مادرم را شکافتند تمام دلش برای من سوخته بود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


کالبد مادرم را شکافتند

تمام دلش برای من سوخته بود


مادرم فرشته بود

ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند؛

زیرا به پایش

من را بسته بود،

برادرم، خواهرم را

پدرم را

و همه ی زندگیش را...


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.