کهنوج


اخبار روز


کهنوج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

كهنوج استان کرمان


بخش مركزئ


← دهستان نخلستان
محمود آباد ازلی/بردیالو/پشته دول اباد/پلك اباد/تلمبه حسن رامشكی/تلمبه عباس خان چه وشركا/تلمبه عشایری مرادعلی دادی وشركائ/تلمبه كریم اباد/تلمبه یوسف میرانی و شركا/توكل اباد/چشمه گنده/چکری/چناران/حجت اباد/حسین اباددادی/ده پیش سفلی/ده پیش علیا/دهنومحمدخان/زواردراز/زه/سعیداباد/سهران سفلی سهرون پایین/سهران علیا سهرون بالا/سهران وسطی/شاداب/شریك ابادسفلی/شریك ابادعلیا/شه گزک/عوض اباد/قوچ ابادلورگها/قوچ ابادمحمدخان/كلوك امام حسین/كهورنارنجك/گلستان/گهرک/لنگ اباد/موتورمحمداباداطمینانی/مقداراباد/تلمبه عشایری محمدرضاخانی/نصرت اباد/بیراباد/لوك پاجدید/پایگاه عشایری/تلمبه محمدوشركا/تلمبه حسین كریمی وشركا/مراداباد/شهرك صنعتی كهنوج/بلوچ اباد/تم گوران/اختیاراباددوزیارتی/احمد آباد/خشم شنبه/پونان/روستای اختیار اباد سرکهن/

← دهستان ده كهان
اب باریك/زمین بندابادباریك/تلمبه چراغ اباد/تلمبه عشایری یداله وشركا/خرمنده/دهاران/سم سیلو/میجان/بارگاه علیا/بندکوه/درگیر/دره مورت/ده سگی/ده کهان/كهن حسین/مرزاقمغ احمدی/موتورمیرشكاری/موتورسرحدی/نامحرم/كوه سرخان شماره ۱/ده گز/سی دی/مزرعه اب باریك/پاگداردهگهان/روستای بندکو/دهاران زمین بند/دولاب/بارگاه سفلی/

← دهستان كوتك
ابادخرمنده/اب رز/احمد آباد سهل آور/انجیرک/پاشمی/پلکی/پیش ریچ/تلمبه گلشن/تهمینه/غدیردراز/غدیرزیر/چاهو/چهل پریزان/درگز/دمیلک/دول اباد/ده كركان/رانو/رزان/رشگورد/رضااباد۱/ریگ زردان/زردان/زیری/سم سیلو/سرریگ/سهل اور/سلیمانی/سوراك بالا//سوراك پایین/شریك اباد/كارگاه راهسازی/گل نمیری/کنارگچک/كوتك پایین/كوتك وسط/گروک/گش كندر/لوك پا/موزاک/تلمبه رضامیرانی/گرمپگی/مزرعه دخترمرده/مزرعه لنگ اباد/ابگرمك/چراغ اباددمیلك/کولقان/شعبه شركت نفت كهنوج/گش كندر/تلمبه احمدحیدری رشگورد/گردیالو/معدن كوه سرخ كرم/كوتك بالاشماره ۱/تلمبه احمدحیدری/روستای شهیدکیوان میرشکاری

← شهرها
كهنوج/ده كهان

بخش چاه مرید


← دهستان چاه ریگان
پاکدوار / پودنان /باغ گلان/ بلور /بن گود/تلمبه مستضعفین چاه ریگان/پست توانیر۲۳۰/چاه ریگان وزیری/چاه ریگان لوركها/چاه زیارت ۱/چاه گز/چاه مرید/دره رود/زرچین/سفیدمراد/گل كسورك/كناركج/موتور چاه غافل/تلمبه عشایری كرامت وشركا/پای كوه سفید/چاه زیارت ۲/تلمبه كریم وشركا/بن گودشماره ۲/چاه ریگان وزیری /حسین ابادامیری/تلمبه عشایرسلیمانی

← دهستان حومه
دیوان مرادسفلی/دیوان مرادعلیا/ سمسیلو / سندان /شب گری/ کلمرز / کواران /تاج اباد/کهورمیری/چاه حاجی/دوچاهی/ده حوت/سهروئیه/کهوراباد چاه چوپان/كهورابادچاه چوپان ۲/كهورابادسهرابی/اسپیتک/تاج اباد/تاج اباد/ده حوت /ده زرد/حوراب/شیخ ابادچاه حاجی/تلمبه عشایرمنظری توکلی

← شهرها
چاه مرید

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.