گویش وزبان مردم منوجان


اخبار روز


گویش وزبان مردم منوجان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


صرف فعل

صرف ماضی ساده به لهجه های منوجانی از مصدر یَهتِن (آمدن )

                    مفرد                                                 جمع

              یَهتُم     ( آمدم )                                 یَهتین ( آمدیم )

              یَهتی    (آمدی )                                  یَهتِهی  (آمدید )        

              یَه       ( آمد )                                   یَهتِن  (آمدند )

صرف فعل زمانهای ماضی به لحجه رایج منوجانی

ماضی استمراری از مصدر پِتِرتِن (پنهان شدن )

              مفرد                                              جمع

              اَپِتر تُم (قایم می شدم )                        اَپتِرتین (قایم می شدیم )  

              اَپتِرتی  (قایم می شدی )                     اَپتِرتی ( قایم می شدید )

              اَپتِرت   (قایم می شد )                      اَپِتِرتِن  (قایم می شدند )

ماضی نقلی از مصدر روتِن ( رفتن )

              مفرد                                           جمع

           روتُهُم ( رفته ام )                              روتِهین ( رفته ایم )

          روتُهی ( رفته ای )                              روتِهی ( رفته اید )

          روتِه (رفته است )                               روتِهِن ( رفته اند )

ماضی بعید از مصدر جِکیدِن ( پریدن )

           مفرد                                         جمع

         جِکیدَرُم (پریده بودم )                    جِکیدَرین ( پریده بودیم )

         جِکیدَری (پریده بودی )                  جکیدَری ( پریده بودید )

         جِکیدَه  (پریده بود )                       جِکیدَرِن (پریده بودند )

صرف فعل مضارع :

مضارع اخباری از مصدر کوتِن (افتادن ) بن مضارع کوت(افتاد )

              مفرد                                    جمع

             اَکَهُم (می افتم )                      اَکَهین ( می افتیم )

             اَکَهی (می افتی )                     اَکَهی (می افتید )

             اَکَهَ  (می افتد )                      اَکَهَند (می افتند )

14 - مصادر گویش منوجانی 

اِشکَهتِن : شکستن                                       زُپَندِن : کشیدن

پِتارتِن : بلعیدن                                         سِروتِن : رها شدن

پَدُهتِن : ورم کردن                                    سِریدِن : حمله کردن 

پُلگاشتِن : مچاله کردن                               شَپیدِن : ترکیدن پوست

پُنیدن : ماساژدادن                                    کُتیدِن : کوبیدن

چزیدِن : چکه کردن                                  کوتِن : افتادن

چُکیدِن : بوسیدن                                     گِشیهتِن : آفتاب کردن

چوشتِن : مکیدن                                      گوهتِن : کندیدن

خُموتِن : ردیف کردن                               لگیدِن : چسپیدن

ماهِستِن : جرات داشتن                             هَکُتَندِن  اشاره کردن

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.